lauantai 12. tammikuuta 2019

Nyt sitä julistaa Sampo Terhokin - Nu är det även Sampo Terho som säger det

Sampo Terho on sanonut uransa varrella monenlaista. Hän on esimerkiksi sanonut monikulttuurisuudesta, että se on aate, joka tuhoaa kansan "ja sen fyysisen olemassaolon", ja kauhistellut sitä, kuinka "kaukasialaiset" (!) kansat ovat päätymässä "samanlaiseen uhanalaisuuteen" kuin Amerikan "mongoloidiset" (!!) alkuperäisasukkaat. Nuorison valistamiseksi kerron ensin mikä kaikki tässä on väärin.

Det är många saker Sampo Terho sagt under sin politiska karriär. Till exempel har han sagt om mångkulturen att det är en ideologi som utplånar folket/nationen "och dess fysiska existens". Lika mycket har han fasat för hur "kaukasiska" (!) folk håller på att bli "lika hotade" som den "mongoloida" (!!) ursprungsbefolkningen i Amerika. För att upplysa ungdomarna vill jag börja med att förklara, vad allt som här är fel. 

Ensinnäkin tuo "kaukasialainen". Se on älytön termi, joka perustuu 1800-luvun saksalaisten tiedemiesten naurettavaan ennakkoluuloon Kaukasian maiden asukkaista "kaikkein kauneimpina" valkoihoisina. Esimerkiksi georgialaiset ovat varmasti tästä imarreltuja, mutta he ovat ymmärtääkseni yleensä tummatukkaisia ja melko lähi-itäläisen näköisiä.

"Kaukasier" till exempel. Det är en helgalen term som härrör från 1800-talets tyska vetenskapsmän och deras skrattretande fördom om invånarna i de kaukasiska länderna som de "allra vackraste" ljushyade. Jag antar att t ex georgierna känner sig mycket smickrade, men vad jag vet har de vanligen svart hår och liknar mera befolkningen i Mellanöstern.


Kai tämä sitten on kaikkein kauneimman ja puhtaimman valkoihoisen rodun edustaja, koska vanhojen hyvien aikojen monikulttuurin turmelukselta välttyneet saksalaiset tutkijat niin sanoivat.

Den här gubben representerar säkert den vackraste och renaste vita rasen, eftersom tyska forskare förr i världen, när någon mångkultur inte ännu fanns, så tyckte.


Amerikan alkuperäisväestön luonnehtiminen "mongoloidiseksi" on munaus sekin. Jos nyt on ihan pakko operoida rotukäsitteillä, se kyseinen "rotu" on suomeksi nimeltään "mongolidi". "Mongoloidi" ei ole suomeksi koskaan ollut mitään muuta kuin arveluttava nimitys Downin oireyhtymää eli 21. kromosomin trisomiaa potevalle henkilölle. Ja vaikka alkuperäisten amerikkalaisten esi-isät Aasiasta tulivatkin, myös "mongolidi" on aika harhaanjohtava nimitys heille. 

Att kalla ursprungsbefolkningen i Amerika "mongoloid" är också en sorts klavertramp. Om man alls måste operera med raser, bör man komma ihåg att den "gula rasen" av gammalt hetat mongolid på finska och svenska. Mongoloid har på våra språk aldrig varit något annat än en politiskt inkorrekt benämning på någon som lider av Downs syndrom, dvs trisomi i kromosom nummer 21. Och även om förfäderna till ursprungsamerikanerna kom från Asien, är "mongolid" en vilseledande benämning även för dem.


Geronimosta riittää kuvia netissä, mutta tähän kirjoitukseen tuntuu jotenkin asianmukaisemmalta valita tämä kuva Mangas Coloradasin rikkiammutusta kallosta antropologisena tutkimuskohteena. Mangas Coloradas oli apassipäällikkö, kuten Geronimo ja Cochise. Hänen nimensä on espanjaa ja tarkoittaa "Punaiset hihat" tai paremmalla suomella "Punahiha"; tiettävästi tämä on käännös päällikön apassikielisestä liikanimestä, joka tarkoittaa punaista takkia tai puseroa.

Det finns bilder på Geronimo på webben så det räcker och blir över, men den här bloggdrapan illustrerar jag heller med en bild som föreställer Mangas Coloradas' sönderskjutna kranium som ett antropologiskt forskningsobjekt. Mangas Coloradas var en apachehövding, som Geronimo och Cochise. Namnet är spanska och betyder "röda ärmar" - det lär vara en översättning av hövdingens smeknamn på apachespråket, som ungefär betyder "röda kappan" eller "röda skjortan".


Jos tavalliselle kansalle kerrotaan että joku tyyppi "edustaa mongolidista rotua", ei se ensimmäiseksi tule ajatelleeksi Geronimoa tai Cochisea, ja mitä sitten tieteeseen tulee, vakavamielinen antropologia operoi huomattavasti vanhoja ihonvärirotuja pienemmillä ja tarkemmin rajatuilla populaatioilla. Esimerkiksi Afrikassa tumma iho on usein hyvinkin paljon toisistaan eroavien antropologisten ryhmien ainoa yhteinen piirre.

När det vanliga folket hör talas om "den mongolida rasen", är det inte Geronimo eller Cochise det tänker på, och vad gäller seriös vetenskap, har vår tids antropologi slopat de gamla hudfärgsraserna för att koncentrera sig på mycket mera begränsade populationer. I Afrika finns det mycket varierande antropologiska grupper som ofta har föga annat i gemen än hudfärgen.  

Jos ihmiset lajitellaan esimerkiksi veriryhmien perusteella, alkuperäiset amerikkalaiset, varsinkin eteläamerikkalaiset, eroavat selvästi sekä itäaasialaisista "mongolideista" että kaikista muistakin: heidän keskuudessaan A-, B- ja AB-veriryhmät ovat pieni vähemmistö tai niitä ei ole ollenkaan. Oikeille antropologeille tämä on paljon tärkeämpi ja kiinnostavampi tieto kuin ihonväri.

Sorterar man människorna t ex på basen av blodgruppen, visar det sig att ursprungsamerikanerna, särskilt sydamerikanerna, klart och tydligt skiljer sig både från östasiatiska "mongolider" och från alla andra: A-, B- och AB-blodgrupperna är en liten minoritet eller saknas helt bland dem. För seriösa antropologer är det här mycket viktigare och mera intressant än hudfärgen.

Onhan se toki tiedossa, että ns. tieteelliset rasistit pyrkivät itku silmässä kehittämään rotukäsitettä myös veriryhmien ja muiden hienostuneempien geneettisten kriteerien avulla. Heidän tavoitteenaan on kuitenkin pyrkiä tietoa sopivasti valikoiden säilyttämään ja perustelemaan pääasiassa ihonväriperustaiset päärotukategoriat ("valkoinen rotu", "musta rotu" ja "keltainen rotu"), jotka ovat tieteen kannalta vanhentuneita ja epäkäytännöllisiä ja joille ei oikein löydy muuta käyttöä kuin ihonväriperustaisen sorron oikeuttaminen.

Visst vet vi att s k vetenskapliga rasister med tårar i ögonen försöker vidareutveckla sitt rasbegrepp genom att beakta även blodgrupper och andra, mera förfinade genetiska kriterier. Deras målsättning är dock att genom handplockning av lämpliga data bevara och berättiga raskategorier som mest handlar om hudfärg ("vit ras", "svart ras" och "gul ras"), som ur vetenskaplig synvinkel är föråldrade och opraktiska och som inte riktigt kan användas till annat än att motivera hudfärgsbaserad diskriminering.

Mitä tulee sitten "kaukasialaisten" kansojen ja Amerikan alkuperäisväestön rinnastamiseen uhanalaisina ryhminä, se vasta asiatonta onkin. Euroopan yhteiskunnat ovat tehokkaasti organisoituneita kaikkien vallankäytön lajien osalta, maahanmuuttajat hajanaisia ja etnisesti kirjavia. Tilanne on siis aivan toinen kuin aikoinaan Amerikassa: siellä eurooppalaiset maahantulijat olivat tiukasti järjestäytyneitä, kun taas amerikkalaiset heimot etnisesti ja poliittisesti hajanaisia (vielä nykyäänkin käytännössä samaa kieltä puhuvat, mutta poliittisesti erilliset ryhmät Pohjois-Amerikassa saattavat pitää murteitaan pikemminkin lähisukukielinä) ja usein niin epähierarkkisia, että eurooppalaisten tulijoiden solmimat rauhansopimukset olivat etnisen ryhmän näkökulmasta vain yksittäisten mahtimiesten tekemiä eivätkä velvoittaneet koko kansakuntaa (se mitä me kutsumme "heimoksi" on alkuperäisten amerikkalaisten omassa kielenkäytössä "kansakunta").

Vad sedan gäller likställandet av "kaukasiska" folk och den amerikanska ursprungsbefolkningen som utrotningshotade grupper är det höjden av osaklighet. De europeiska samhällena av idag är effektivt ordnade vad gäller alla former av maktutövning, medan invandrarna är en etniskt och kulturellt brokig och föga sammanhängande skara. Situationen är sålunda en helt annan än på sin tid i Amerika: där var det de europeiska inkräktarna som var välorganiserade, medan de amerikanska stammarna var etniskt och politiskt splittrade (än i dag kan grupper som praktiskt taget talar samma språk men utgör separata politiska enheter se sina dialekter som skilda språk) och ofta saknade hierarkisk struktur, så att de fredsavtal som europeiska bebyggare undertecknade med ursprungsbefolkningen inte ansågs bindande för hela nationen (det som vi kallar "stammar" är i den amerikanska ursprungsbefolkningens språkbruk "nationer"), utan endast för de enstaka hövdingar som skrivit på avtalet.

Mutta tästä ei oikeastaan ollut kysymys - tarkoitukseni oli vain muistuttaa siitä, että myös Sampo Terho on jo pitkään julistanut "tieteellistä" rasismia ja myös saanut sellaisia käsityksiä julki arvostetuissa lehdissä (Kanava). Varsinainen asia koskee jotain muuta.

Men det var inte det här jag egentligen ville skriva om, utan bara påpeka att Sampo Terho sedan länge förkunnat "vetenskaplig" rasism, t o m i uppskattade tidskrifter (Kanava). Det är något helt annat jag ville koncentrera mig på.

Sampo Terho on nimittäin sanonut, että Perussuomalaiset ovat suhteessaan Venäjään tyypillinen eurooppalainen äärioikeistopuolue, eli Venäjän kannattaja- ja juoksupoikapuolue. Luultavasti hän tietää mistä puhuu, koska on nähnyt sen läheltä. Nyt kun hän toimii sinismurffipuolueessa, hän tietysti voi sanoa sen ääneen. Mutta huomatkaa: silloin kun minä yli kymmenen vuotta sitten sanoin äärioikeiston olevan todennäköisesti Venäjän asialla, se sai halla-aholaiset raivostumaan niin, että he savustivat minut ulos ei vain silloiselta kolumnistinpalliltani, vaan mediasta ylipäätään.

Sampo Terho har nämligen sagt att Sannfinnarna i sitt förhållande till Ryssland är ett typiskt europeiskt högerextremt parti, dvs ett parti som agerar springpojke åt Ryssland. Antagligen vet han vad han talar om, eftersom han sett det på nära håll. I dag, då han verkar i de blåa smurfarna, kan han säga det högt. Men märk väl: när jag för mer en tio år sedan sade att extremhögern sannolikt går Rysslands ärenden, bragte detta halla-ahoiterna till ett sådant raseri att de inte bara rökte ut mig från min dåvarande post som kåsör, utan ur medierna i allmänhet.

En toki usko, että Terho itse on mitenkään oleellisesti sen vähemmän venäläismielinen kuin persutkaan. Loppujen lopuksi hän on samaa porukkaa. Sekä persut, siniset että katuäärioikeisto (joka on pikkuführeriensä henkilöristiriitojen takia jo hajonnut ties kuinka moneksi erilliseksi ryhmäksi) ovat venäläismielisiä siitä yksinkertaisesta syystä, että niillä ei ole minkäänlaista käsitystä yhteisestä isänmaan edusta ja niiden koko politiikka on epämääräistä kostamista kaikille, joista ei tykätä. Tällaiseen perusasenteeseen kuuluu oleellisena osana se, että ulkovallan kanssa on lupa liittoutua oman kansan toisenmielisiä vastaan, koska ne oman kansan toisenmieliset ovat vihollisista suurin ja pahin.

Jag tror inte att Terho på något sätt är mindre rysksinnad än sannfinnarna. När allt kommer omkring är han en lika god kålsupare. Både sannfinnarna, blåsipporna och de högerextrema kravallmakarna på gatan (som p g a personliga konflikter mellan de olika führerkandidaterna redan sönderfallit i fan vet hur många separata kotterier) är rysksinnade därför att de inte har något begrepp om fosterlandets gemensamma intresse: hela deras politik är bara föga artikulerad hämnd på alla de inte gillar. En sådan här attityd innebär inte minst, att det är tillåtet att alliera sig med en främmande makt mot den del av det egna folket vars åsikter man ogillar, eftersom dessa utgör den absoluta fienden.

Tällä perusteellahan taistolaiset aikoinaan liittoutuivat Neuvostoliiton kanssa. On kuitenkin lieventävänä asianhaarana todettava, että he tekivät sen avoimesti, koska se oli heidän julkisesti julistetun aatemaailmansa mukaista: heidän näkemyksensä mukaan kansallisvaltioiden oli väistyttävä kansainvälisen proletariaatin tieltä ja kansainvälisen proletariaatin puolustajana he pitivät Neuvostoliittoa, eivätkä he yrittäneetkään muuta teeskennellä. 

På liknande grunder allierade sig sjuttiotalsstalinisterna, taistoiterna, på sin tid med Sovjetunionen. Som en förmildrande omständighet bör det dock konstateras att de gjorde det öppet, eftersom det var vad deras offentligt förkunnade idévärld gick ut på: de ansåg att nationalstaterna borde ge vika för det internationella proletariatet och att det var Sovjetunionen allena som försvarade det internationella proletariatet, och de försökte inte alls förneka detta.

Persujen (ja epäilemättä myös sinisten) venäläismielisyys on sikäli moraalisesti paheksuttavampaa, että persut esittävät olevansa kaikkia muita isänmaallisempia. Samalla kuitenkin heidän keskustelufoorumeillaan, kuten Hommalla, piehtaroidaan avoimesti fantasioissa Suomen miehityksestä ja venäläisistä sotilaista, jotka tappaisivat suomenruotsalaiset ja tummaihoiset pois kuljeksimasta.

Sannfinnarnas (och blåsippornas) putinistiska sympatier är mera ägnade att väcka moraliskt ogillande därför att de påstår sig vara mera fosterländska än någon annan. Samtidigt vältrar de sig på sina diskussionssidor, som Homma, öppet i fantasier om en rysk ockupation av Finland som skulle leda till massavrättningar av finlandssvenskar och mörkhyade.

sunnuntai 6. tammikuuta 2019

Äärioikeisto vahingoittaa maanpuolustusta niin meillä kuin muualla - Extremhögern skadar försvaret både hos oss och i andra länder

Äärioikeisto on jo moniaiden miespolvien ajan hankkinut kannatusta julistamalla olevansa maanpuolustuksen asialla. Mutta kuinka homma menee käytännössä?

Extremhögern har sedan urminnes tider rekryterat nya anhängare genom att påstå sig försvara försvaret och försvarsmakten. Men vad är dess verkliga förhållande till försvaret?

Vielä 90-luvulla äärioikeisto korosti maanpuolustushenkeään mollaamalla sivareita. Nykyään tilanne on tunnetusti toinen. Äärioikeiston keskuudessa aseistakieltäytyminen on yleistä, ja esimerkiksi Homma-foorumilla maanpuolustusta pidetään lähinnä pilkkana. Koko alakulttuuri palvoo herranaan ja mestarinaan miestä, joka on ollut sivarissa, ja jos kuvittelet, että äärioikeistoon ei hyväksytä epämääräisillä "psyykkisillä" syillä palveluksesta vapautettuja, älä kuvittele niin typeriä. Kruununraakkeja niissä remmeissä oikein vilisee, ja kyynisenä miehenä minulla on sellainen kutina tähän asiaan, että suurin osa siitä porukasta on kolhinut aivonsa lunastuskuntoon jo ennen kutsuntoja lähinnä ryyppäämällä, narkkaamalla ja tappelemalla.

Ännu på nittiotalet uttryckte extremhögern sin försvarsvänlighet genom att förakta vapenvägrare. I dag är situationen som bekant en helt annan. Det är massor av vapenvägrare som nu sällat sig till extremhögern, och på det högerextremistiska diskussionsforumet Homma gör folk sig snarast lustiga över försvaret. Hela subkulturen tillbeder som sin herre och mästare en f d civiltjänstgörare, och om du inbillar dig att det aldrig skulle falla en högerextremist in att slippa lumpen med någon sorts "psykiska" svepskäl, är du helt ute och cyklar. Det vimlar formligen av kronvrak där, och som den cyniker jag är antar jag att en stor del av gänget ådragit sig hjärnkrämpor redan före uppbådet genom att supa, knarka och slåss.

Kuten olen ennenkin todennut, päädyimme tähän jamaan sillä tavalla, että 1980-luvun aseistakieltäytyjäliike valitettavasti (!) onnistui tavoitteissaan. Sen tarkoitus oli saada siviilipalveluksesta tasaveroinen vaihtoehto armeijalle, vaihtoehto, jonka valitsemiseen ei tarvitsisi erityisesti todistaa mitään pasifistista vakaumusta. Siinä kävi sitten, että sivariin tunkihe sankoin joukoin, laajoin laumoin tasan sitä porukkaa, joksi maanpuolustuksen ystävät olivat leimanneet kaikki aseistakieltäytyjät, ts. kaikenkarvaisia hasikseenmeneviä pummeja ja vetelehtijöitä. Sekä myös äärioikeistolaisia, joita ei totisesti voi rauhanmiehiksi kutsua (sitä vastoin hasis, pummaaminen ja vetelehtiminen on monille heistäkin varsin luonteenomaista).

Som jag redan förr påpekat är den här situationen ett resultat av att åttiotalets vapenvägrarrörelse tyvärr (!) uppnådde sina mål. Rörelsen strävade efter att göra civiltjänsten till ett jämbördigt alternativ till beväringen, ett alternativ man kunde välja utan att ha någon pacifistisk övertygelse. Detta ledde till att civiltjänsten nu föredrogs av precis sådana haschrökande snyltare och lodisar som på pricken motsvarade försvarsvänners gamla fiendebild av vapenvägrare. En del av dessa oduglingar var också högerextremister, som man verkligen inte kunde kalla fredsvänner.

Äärioikeiston kultapoika, USA:n presidentti Donald Trump onnistui hiljattain munaamaan itsensä esiintymällä julkisuuteen päässeessä kuvassa Yhdysvaltain laivaston erikoisjoukkojen, ns. hylkeiden (seals) kanssa: erikoisjoukkojen kuuluvien sotilaiden henkilöllisyyksiä nimittäin varjellaan tarkasti, niin että heistä ei tule päästää naamioimattomia kuvia tiedotusvälineisiin. Presidentin turhamaisuus ja tarve päästä samaan kuvaan kovien taistelijoiden kanssa kuitenkin voitti asevoimien turvallisuuden.

Extremhögerns älskade idol, president Donald Trump, gjorde nyligen bort sig genom att låta sig fotograferas med representanter för flottans specialtrupper, s k sälar eller Navy Seals - bilden publicerades vitt och brett och visade soldaternas ansikten, något som amerikanska flottan inte gillade, ty den gör sitt bästa för att hemlighålla specialsoldaternas identiteter. Presidentens fåfänglighet, hans behov att uppträda i samma bild med tuffa kämpar, var dock viktigare än de väpnade styrkornas säkerhet.

Tämä on äärioikeiston asenne maanpuolustukseen laajemminkin, sekä Yhdysvalloissa että meillä. Äärioikeistolainen on tyypillisesti tiedostamaton (mutta varmaan eräissä tapauksissa varsin tiedostavakin) sadisti, masokisti tai näiden sekoitus, joka saa jonkinlaista kiihotusta asevoimien läheisyydessä. Maan etu ei todellisuudessa kiinnosta häntä pätkääkään.

Det här är extremhögerns attityd till försvaret både utomlands och hos oss. Högerextremisten är vanligen en omedveten (men säkert i vissa fall rätt medveten) sadist, masochist eller en blandning av båda som på något sätt stimuleras av att befinna sig i närheten av de väpnade styrkorna. Fosterlandets väl intresserar honom i praktiken inte alls.

Paraatiesimerkki on puolustusministerin avustaja Petteri Leino. Hän reagoi Donald Trumpin vaalivoittoon aivan pikkulasten lällätystyyliin intoilemalla siitä, kuinka tämä tällainen potuttaa "vihervasemmistoa". Sällille ei hetkeäkään tullut mieleen kysyä, mitä Suomen turvallisuudelle merkitsee, että Yhdysvaltain presidentin pallille on noussut isolationisti ja Putinin ihailija, joka saattaa panna lihoiksi koko Naton, niin että meillä ei pian välttämättä enää ole puolustusliittoa johon liittyä siltä varalta että Venäjä hyökkää.

Paradexemplet är Petteri Leino, försvarsministerns personlige assistent. Han reagerade på Donald Trumps valseger genom att skadeglatt häckla den "gröna vänstern". Det föll honom aldrig in att fråga, vad det innebär för Finlands säkerhet att den amerikanske presidenten är en isolationist och Putindyrkare som t o m kan tänkas avveckla Nato, så att vi snart inte längre har en försvarsallians att ansluta oss till inför den ryska invasionen.

Leino piti pilkkanaan myös Mikael Storsjön kohtaloa KGB:n häiriköiden kynsissä. Storsjö on tunnetusti tšetšeenejä puolustava aktivisti ja joutunut sellaisena KGB:n mustalle listalle. Leino totesi asiasta jotain sellaista kuin että KGB:n ote ulottuu kaikkialle ja sille ei voi mitään. Siis: Suomen puolustusministerin avustaja totesi, että olemme avuttomia todennäköisimmän hyökkääjä- ja vihollismaan uhkan edessä. Puolustusministerin.

Leino försmådde också Mikael Storsjö, när denne råkade ut för KGB-styrd klappjakt. Storsjö är som bekant en aktivist som försvarar tjetjenernas rättigheter och som därför svartlistats av KGB. Leino konstaterade att KGB har sina tentakler överallt och att vi därför inte kan göra någonting för att hjälpa Storsjö. Alltså: Försvarsministerns personlige assistent konstaterade att vi är hjälplösa mot hotet från det land som mest sannolikt kommer att invadera oss. Försvarsministerns assistent.

Minähän en vanhana sivarina näistä asioista mitään tiedä, mutta nähdäkseni puolustustahdon ylläpitämiseen kuuluu Suomessa tuollaisten lausuntojen välttäminen silloinkin kun niissä jotain totuutta olisikin. Maanpuolustukseen kuuluu oleellisena osana usko siihen, että maanpuolustus voi onnistua ja että vihollinen voidaan voittaa huonoista ennakko-odotuksista huolimatta. 

Förlåt en yngling (och gammal vapenvägrare), men vad jag förstår upprätthåller man försvarsviljan i Finland genom att undvika sådana där uttalanden även när de har en uns sanning. Det är en relevant förutsättning för lyckat försvar att folk tror på att fienden trots dåliga odds kan besegras. 

Erityisesti silloin, kun ollaan tekemisissä KGB:n kanssa, on hyvin oleellista ylläpitää kansan uskoa siihen, että vihollinen ei ole kaikkivaltias, vaikka tilanne huonolta näyttäisikin. Soluttautuessaan Suomen kaltaisiin yhteiskuntiin järjestö pyrkii saamaan maanmiehemme vakuuttuneiksi juuri siitä, että sitä ei kannata vastustaa, jolloin se voi jättää kaikki likaiset hommansa suomalaisille bulvaaneilleen ja juoksupojilleen.

Särskilt när man har med KGB att göra är det mycket relevant att upprätthålla folkets tro på att fienden inte är allsmäktig, hur illa situationen än ser ut. När en sådan organisation infiltrerar ett sådant samhälle som Finland går det ut på att övertyga våra landsmän om att den inte kan bekämpas. Då kan den överlämna skitgörat åt finska bulvaner och springpojkar.

Epäilemättä KGB on kiitollinen siitä, että Petteri Leino on ilmoittautunut näiden suomalaisten juoksupoikien joukkoon. Suomea ei tarvitse miehittääkään, kun puolustusministeriön huipulla huseeraa hänenkaltaisensa.

KGB är naturligtvis tacksam för att Petteri Leino visat sig så här villig att agera springpojke åt den. Man behöver inte ens invadera Finland när det är hans gelikar som styr och ställer på försvarsministeriet.

Taustalla on tietenkin se, että äärioikeiston aiempi kommunisminvastaisuus on jo kauan sitten hapantunut yleiseksi yhteiskunnanvastaisuudeksi. Viholliseksi - "kommunismiksi" tai "vihervasemmistoksi" - määritellään koko järjestäytynyt yhteiskunta; lainkuuliaisuus ja (sananmukaisesti) jo muinaisen Rooman ajoista voimassa olleet oikeusperiaatteet ovat sille "kommunismia" ja "vasemmistolaisuutta".

Det här beror givetvis på att extremhögerns tidigare antikommunism för länge sen degenererat till allmän samhällsfientlighet. När extremhögern talar om "kommunism" och "grön vänster" är det egentligen hela det organiserade samhället den avser. Den bekämpar t o m laglydigheten och rättsprinciper som gällt sedan romerska riket som "kommunism".

Kun valtio, oikeuslaitos ja yhteiskunta sinänsä ovat "kommunismia", johdonmukainen lopputulema on, että myös maanpuolustus on kommunismia. Itse asiassa joskus 2000-luvun alussa, kun suurin osa nykyisistä hompansseista ja natseista oli vielä ns. libertaristeja, rehellisimmät myönsivät esimerkiksi, että heidän näkökulmastaan Suomen talvisodassa kumpikaan osapuoli ei ollut toista parempi: sekä Neuvostoliitto että Suomihan rajoittivat (kommunistisesti!) omistajan oikeutta omaisuuteensa. Myös asepalvelukseen pakottaminen oli heidän mielestään kommunismia, mistä syystä he totaalikieltäytyivät.

Den som ser staten, rättsväsendet och samhället överhuvudtaget som "kommunism" kommer förr eller senare att på samma sätt utmåla det väpnade försvaret av fosterlandet som kommunism. I början av 2000-talet, när en stor del av de nuvarande Hommafoorumi-medlemmarna och nazisterna ännu var libertarianer, medgav de ärligaste av dem att de inte såg någon skillnad på Finland och Sovjet i finska vinterkriget: bägge staterna var kommunistiska, eftersom de begränsade ägarens rätt att fritt utnyttja sin egendom. Dessutom ansåg de att värnplikten var kommunism och brukade sålunda bli totalvägrare.