Poliittinen ohjelmani - Mitt politiska program

Koska mielipiteistäni jatkuvasti levitellään asiattomuuksia ja valheita äärioikeiston valvomilla nettisivuilla, siis suurimmassa osassa suomenkielisistä nettisivuista, sallikaa minun kertoa tässä oikeasti kannattamani asiat./Mina åsikter förvrängs hela tiden på de webbsidor som kontrolleras av extremhögern, dvs på majoriteten finskspråkiga webbsidor. Tillåt mig sålunda att här förkunna vad det är för saker jag i verkligheten står för.

 • Suomen tulee palata perinteisille Venäjä-vastaisille linjoille. On ymmärrettävä, että Venäjän ja Suomen edut ovat vastakkaiset eikä sovittelun varaa ole./Finland bör återgå till sin traditionellt kritiska attityd mot Ryssland. Alla bör inse att Finlands och Rysslands intressen är diametralt motsatta och att någon försoning inte är tänkbar.
 • Diplomaattisuhteet Venäjän kanssa on katkaistava ja idänkauppa pääsääntöisesti kriminalisoitava./Alla diplomatiska relationer med Ryssland bör brytas och östhandeln i princip kriminaliseras.
 • Tämä ei kuitenkaan koske venäjänkielisiä kulttuurituotteita kuten kirjoja, koska upseeriemme tulee osata venäjää sitä päivää ajatellen, "kun se kerran tulee"./Det här gäller dock inte ryskspråkiga kulturprodukter som t ex böcker, ty våra officerare bör kunna lära sig ryska och förkovra sig i språket, med tanke på den dag Ryssland invaderar oss.
 • Myöskään venäjän kieltä ei tule vainota. Päin vastoin venäjänkielisiä uutis- ja muita ohjelmia mediassa on lisättävä. Tällöin on huolehdittava siitä, että näissä ohjelmissa asioita tarkastellaan suomalaisesta, isänmaallisesta ja oikeusvaltiollisesta näkökulmasta./Några förföljelser mot ryska språket bör inte heller ske. I stället bör ryskspråkigt innehåll i medierna ökas. Härvid bör man givetvis se till att de ryskspråkiga programmen betraktar saker och ting ur en finländsk, fosterländsk och rättsstatsvänlig synvinkel.
 • Suomen kielen asemaa sitä vastoin on tuntuvasti heikennettävä, koska suomen kieli ei ole lunastanut lupauksiaan sivistyskielenä. Suomenkielisyysliike on aina ollut Venäjän keino levittää Suomeen valheita ja pakottaa suomalaiset orjuuteensa. Suomen kieli on ennen kaikkea venäläismielisten maanpetturien kieli ja Kremlin työkalu./Finska språkets ställning bör däremot försvagas, ty finska språket har aldrig uppfyllt sina löften som kulturspråk. Finskhetsrörelsen har alltid tjänat till att sprida ryska lögner i Finland, så att vi aldrig kunnat frigöra oss från ryska oket. Finska språket är främst ett landsförrädiskt språk och ett arbetsredskap för Kreml.
 • Suomenkielinen kirjallisuus on suurilta osin joko nationalistista tai kommunistista propagandaa ilman taiteellista arvoa. Suomenruotsalainen sitä vastoin on voittopuolisesti pyrkinyt yleisinhimillisiin taiteellisiin päämääriin. Siksi kouluissa on opetettava etupäässä suomenruotsalaista, ei suomenkielistä kaunokirjallisuutta./Finskspråkig litteratur är till största delen antingen nationalistisk eller kommunistisk propaganda utan konstnärligt värde. Däremot har finlandssvensk dito oftast eftersträvat allmänmänskliga konstnärliga mål. Därför bör litteraturundervisningen i skolan främst handla om finlandssvensk, inte om finskspråkig litteratur.
 • Ruotsista on pyrittävä tekemään julkisessa elämässä yhtä tärkeä kieli kuin suomesta; pitkän tähtäimen tavoite on ajaa suomen kieli alas./Svenska språket bör bli lika viktigt i det offentliga livet som finskan; på lång sikt är målsättningen att köra ned finskan överhuvudtaget.
 • Ruotsin kielen ja saamen kielten asemaa on ylipäätään vahvistettava. Koska inarinsaame on Suomen ainoa todellinen kotimainen kieli, sen osaamista olisi syytä edistää isänmaallisin perustein./Svenska språkets och de samiska språkens ställning i Finland bör överhuvudtaget förstärkas. Enaresamiskan är Finlands enda verkligen inhemska språk, vilket innebär att dess inlärning bör främjas av fosterländska skäl.
 • Taloudesta minulla ei edes ole kovin vahvoja mielipiteitä. Pääasiassa on lähdettävä siitä, että jonkinlainen hyvinvointivaltio julkisine palveluineen on säilytettävä. Erityisesti kirjastolaitosta on puolustettava ja vahvistettava./Vad gäller ekonomi har jag inga särskilt starka åsikter. Visst tycker jag att vi ska bibehålla någon sorts välfärdsstat. Det är särskilt biblioteksväsendet vi bör satsa på.
 • Maanpuolustukseen suhtaudun positiivisesti, mutta mielestäni raa'an raudan ohella olisi syytä pohtia myös muita mahdollisuuksia vahingoittaa Venäjää (maanpuolustus tarkoittaa Suomessa kokonaisvaltaista Venäjän ja sen etujen vahingoittamista eikä voi tarkoittaa mitään muuta). Olisi paneuduttava suunnittelemaan esim. vastaiskuja Venäjän informaatio- ja tietokonesodalle./Jag har en positiv inställning till försvaret, men jag anser att vi borde reflektera över andra möjligheter att skada Ryssland än den järnhandelsvara som man vanligen förknippar med stridsstyrkor (försvaret är i Finland likabetydande med att motverka Rysslands intressen och kan aldrig betyda något annat). Vi borde fråga oss, hur vi t ex kan besvara de offensiva informations- och datoroperationer Ryssland riktar mot oss.
 • Sekin olisi tärkeä kysymys, miten Venäjän ydinaseet voitaisiin tehdä vaarattomiksi tai räjäyttää laukaisualustoillaan, jotta niistä ei olisi harmia muille maille. Venäjän tietokonejärjestelmiin soluttautuminen ulkopuolelta hyvissä ajoin etukäteen olisi nähdäkseni se ase, jolla tämä toteutetaan./Det är också en viktig fråga, hur man kan ofarliggöra Rysslands kärnvapen eller detonera dem innan de avfyras, så att de inte kan skada andra länder. Enligt min åsikt kan detta förverkligas genom att i god tid på förhand infiltrera de ryska datorsystemen.
 • "Maahanmuuttokriittinen" äärioikeisto tulee hajottaa kovakätisesti ja sen yhteydet Venäjään paljastaa. Maanpetokseen ja valtiopetoksen valmisteluun syyllistyneet tulee tuomita asianmukaisesti./Den "invandringskritiska" extremhögern bör avvecklas och dess ryska kontakter avslöjas. De som gjort sig skyldiga till lands- eller högförräderibrott bör dömas enligt lagen.
 • Samoin äärioikeiston ase- ja ammusvarastot, joita varmasti on, on takavarikoitava ja niiden ylläpitäjät ja kokoajat tuomittava asianmukaisesti./Det är självklart att extremhögern redan lagrar vapen och ammunition i gömmor. Dessa gömmor bör beslagtas och de som upprätthållit gömmorna eller varit med om att samla på vapen och materiel bör dömas enligt lagen.
 • Kaikki lailliselle esivallalle aseellista vastarintaa vähänkin yrittävät äärioikeistolaisryhmät (ja samalla tavalla toimivat kommunisti- tai islamistiryhmät, jos sellaisia löytyy) on murskattava tarvittaessa tappavaa voimaa käyttäen./Alla högerextrema grupper som så gott som försöker göra väpnat motstånd mot laglig överhet (och kommunistiska och islamistiska grupper som uppträder på samma sätt) bör krossas, med dödligt våld om det så gäller.
 • Rauhanliikkeen toimintaa on rajoitettava. Selvästi maanpuolustusta heikentämään tarkoitettu toiminta on syytä tukahduttaa, ainakin jos kyse on ilmeisestä Venäjän propagandasta. Mitään tarpeetonta kovaotteisuutta en kuitenkaan kannata, jos kyse on oikeasta rauhanliikkeestä eli aseettomista ryhmistä. Sen, mitä mielestäni pitää tehdä aseellisille putinistiryhmille, mainitsin jo yllä./Fredsrörelsens verksamhet bör begränsas. Alla aktiviteter som uppenbart handlar om att försvaga försvaret bör kväsas ned, åtminstone om det tydligt är rysk propaganda som ligger bakom. Jag är dock inte för hårda tag i onödan, om vi har att göra med en genuin fredsrörelse, dvs obeväpnade personer och grupper. Vad man enligt min åsikt bör göra med beväpnade putinister har jag redan klargjort.
 • Ääriuskonnolliset ja uskonnolla totalitaristisia pyrkimyksiä motivoivat ryhmät on murskattava. Tämä koskee väkivaltaisten islamistien ohella mitä suurimmassa määrin amerikkalaisen uskonnollisen oikeiston suomalaisia apinoijia, jotka breivikiläisittäin kutsuvat "kulttuurimarxismiksi" jo isoisiemme verin puolustamia oikeuksia./Alla extremt religiösa grupper som motiverar totalitära målsättningar med religionen bör krossas. Detta gäller förutom våldsamma islamister även för de finska imitatörer av amerikansk religiös extremhöger, som i breivikiansk anda kallar för "kulturmarxism" även sådana rättigheter som våra mor- och farfäder med sitt blod försvarat. 
 • Mitään "monikulttuurin vastaisuutta" ei pidä virallistaa, koska yksilöillä on oikeus päättää kulttuuristaan. Tietenkään myöskään mitään millet-järjestelmää ei pidä hyväksyä, vaan ihmisillä tulee olla aina yhteiskunnan tuki pyrkimyksilleen irrottautua esimerkiksi ahdistavasta uskonnollisesta yhteisöstä./Någon "anti-mångkulturpolitik" bör inte ges officiell ställning, eftersom varje individ är berättigad att bestämma sin kulturella tillhörighet. Naturligtvis bör vi inte heller acceptera något milletsystem, utan individerna bör alltid åtnjuta samhällets stöd när de vill frigöra sig från ett religiöst samfund de anser kringskära deras frihet. 
 • Osana suomen kielen ylivallan purkua suomenkieliset viestimet on ajettava alas. Ne ovat pitkälti syyllisiä fasismin nousuun, mistä sekä toimittajat että mediamogulit tulee saattaa vastuuseen. Suuret suomenkieliset mediatalot (en nyt puhu Yleisradiosta, vaan yksityisestä puolesta) on paloiteltava pienemmiksi yhtiöiksi ja niiden varallisuus on pääsääntöisesti siirrettävä ruotsin- ja saamenkielisen uutis- ja julkaisutoiminnan haltuun./När vi avvecklar finska språkets hegemoni ska vi köra ned de finskspråkiga medierna. Det är de som mest bär skulden för fascismens uppgång, vilket både journalisterna och mediemogulerna bör ansvarsbeläggas för. De stora finskspråkiga mediekoncernerna (jag avser inte Rundradion, utan de privata firmorna) bör styckas och deras finansiella tillgångar konfiskeras och användas till att främja svensk- och samiskspråkig nyhets- och utgivningsverksamhet.
 • Edelleenkään en kannata minkäänlaista kannabiksen laillistamista, mutta jos saataisiin lääketieteelliset tosiasiat myöntävä, haittojen minimointiin pyrkivä käytännön laillistamis- ja valvontaehdotus, voisin muuttaa mielipidettäni. Lääkekannabikseen en usko, se on ainoastaan yritys saada huumekannabis saataville kiertotietä. Mieluummin sitten vaikka suoraan lailliseen huumekannabikseen./Jag är fortfarande emot all legalisering av cannabis, men jag kan ändra på min åsikt, om jag får se ett legaliseringsförslag som går ut på att minimera nackdelarna och som innebär laglig kontroll av cannabis inom ramarna för vad medicinsk vetenskap för närvarande vet. Cannabis som medicin tror jag inte på, det är bara ett försök att göra knarket åtkomligt via omvägar. Hellre borde man kräva legalisering av knarkcannabis utan omsvep. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit on suljettu. Jos ajattelit kirjoittaa tänne jotain paskaa, niin tiedoksesi: siitä ei tule mitään nyt eikä koskaan.

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.