keskiviikko 10. lokakuuta 2018

Laura Huhtasaaren sivistysviha, taas yksi tapa jolla olin oikeassa - Laura Huhtasaaris hat mot bildningen visade en gång till att jag hade rätt

Silloin kun Suomalaisuuden Liitto, joka nyttemmin on täysin rappeutunut ja äärioikeistolaistunut, julistautui ruotsinkielenvastaisen propagandan levitysjärjestöksi, arvasin, että tämä aikanaan johtaisi yleisempäänkin koulutus- ja kouluvihamielisyyteen. Olin oikeassa, taas kerran.

När Finskhetsförbundet, på sin tid en anrik kulturorganisation, övergick till att angripa svenska språket i Finland för att sedan förfalla till en ren högerextrem liga, kunde jag gissa att detta så småningom skulle leda till en mer generell bildnings- och skolfientlighet. Jag hade rätt, åter en gång.

Peruskoulun ideana on ollut - ei se, että vanhemmat voisivat estää lapsiaan saamasta tietyn aineen opetusta koska se on ristiriidassa vanhempien vakaumuksen kanssa, vaan - se, että vanhemmat voivat lisätä opetuksen perussuunnitelmaan vakaumuksensa mukaisia aineksia, kuten tunnustuksellisen uskonnonopetuksen, tai sitten sen ateistien lapsille järjestettävän oppiaineen, jonka nimi oli vielä "uskontojen historia ja siveysoppi", kun minä menin kouluun. Mutta vaatiessaan ruotsin opetuksen lakkauttamista äärioikeisto loi ennakkotapauksen sellaiselle vaatimukselle, että vanhemmat voisivat kieltää koulua opettamasta lapselle vanhempien kavahtamia aineita. Näin saatiin Suomeen ujutettua esimerkiksi amerikkalaistyyppinen evoluutio-opetuksen vastustaminen.

Hela idén med grundskolan har varit - inte att ge föräldrarna rättigheten att undanhålla barnet undervisning i ett visst ämne därför att det står i strid med föräldrarnas övertygelser, utan - att föräldrarna kan utvidga grundläroplanen med ämnen som motsvarar deras övertygelser, dvs antingen konfessionell religionsundervisning eller undervisning i det ämne som anordnas för ateisters barn och som ännu i min barndom hette "religionshistoria och sedelära". Men genom att kräva avskaffandet av svenskundervisningen skapade extremhögern ett prejudikat för kravet att föräldrarna kunde förbjuda skolan att undervisa barnet i ämnen som de ogillar. Så här kunde t ex amerikanska krav på ett förbud mot evolutionslära i skolorna införas i finsk debatt. 

Nyt sitten on päästy sellaiseen vaiheeseen, että äärioikeisto vaatii koulua lopettamaan äärioikeistolle kriittisen opetuksen, tai kieltämään lapsia ilmaisemasta äärioikeistoa kritisoivia mielipiteitä. Sen, että lapset pystyvät kehittämään äärioikeistovastaisen mielipiteen, äärioikeisto voi selittää itselleen ainoastaan "poliittisena aivopesuna". Äärioikeisto nimittäin pitää itseään epäpoliittisen "terveen järjen" yksinomaisena omistajana, ja kaikki äärioikeiston "terveestä järjestä" poikkeava on "politiikkaa".

Nu har vi nått därhän att extremhögern kräver skolan att sluta med all undervisning som kan tolkas som kritik av extremhögern, eller att förbjuda barnen att uttrycka åsikter kritiska mot extremhögern. Att barn överhuvudtaget utvecklar dylika åsikter kan extremhögern bara förklara för sig som ett resultat av politisk hjärntvätt. Extremhögern anser sig nämligen allena förfoga över "sunt förnuft", och allt som avviker från detta sunda förnuft är "politik".

Äärioikeistolainen "terve järki" tarkoittaa käytännössä sitä, mitä on voitu tarkastella äärioikeiston Facebook-ryhmissä. Siellä mm. sadistisesti riemuitaan ja mässäillään, kun Välimereen on hukkunut lapsia, joiden ruumiit ajautuvat rannalle. Tällaisia aiheita esittävien valokuvien alle kertyy aina joukoittain pilkkaavia ja vahingoniloisia kommentteja. Näiden lasten kuolemaa pidetään osavoittoina äärioikeiston sodassa islamia, afrikkalaisuutta tms. kollektiivista vihollista vastaan, ja jos et riemuitse lasten kuolemasta yhdessä äärioikeiston kanssa, olet äärioikeiston mielestä "poliittisesti aivopesty".

Högerextremt "sunt förnuft" kan beskådas i högerextrema Facebookgrupper. Där brukar folk t ex sadistiskt jubla och frossa när det i Medelhavet har drunknat barn vars lik drivs till stranden. Fotografier med dylika motiv brukar alltid kommenteras i hånfull eller skadeglad ton. Dessa barns död uppfattas som delsegrar i extremhögerns krig mot islam, afrikanisering eller vad det nu än är för en kollektiv fiende, och gläds du inte åt barnens död tillsammans med högerextremisterna så tycker de att du är "offer för politisk hjärntvätt".

sunnuntai 7. lokakuuta 2018

Toteutuneen historian valossa - Med facit i hand

Äärioikeiston voidaan jo nyt toteutuneen historian valossa sanoa olleen ja olevan suurempi uhka esimerkiksi Suomen yhteiskunnan turvallisuudelle ja vakaudelle kuin islamistien. Ainoa Suomessa toteutunut "islamistinen terrori-isku" oli puukotus, ja puukottajan amok-juoksu saatiin sekä toisten muslimien (!) että poliisin voimin lopetettua kesken. Sana "terrori-isku" herättää mielikuvia kymmeniä ihmishenkiä vaativasta jättipommista julkisella paikalla, kun taas tällainen manuaalisesti toteutettu murha ei kovin paljon eroa niistä tappotöistä, joihin kotimaiset kollit voivat syyllistyä.

Extremhögern kan i dag, med facit i hand, sägas ha utgjort och utgöra ett större hot för det finländska samhällets säkerhet och stabilitet än islamisterna. Det enda "islamistiska terrorattentat" som ägt rum i Finland var en knivhuggning, och knivhuggarens amoklopp kunde avbrytas av andra muslimer (!) och polisen. Ordet "terrordåd" väcker föreställningar om en jättebomb som detoneras på offentlig plats och kräver tiotals offer, medan det ovan beskrivna "manuellt utförda" mordet inte skiljer sig markant från de brott mot liv och lem som även inhemska ungdomar kan tänkas begå.

On täysin mahdollista ja vieläpä todennäköistä, että huomattavasti pelottavampia islamistisia terroritekoja on saatu estettyä Suomen poliisivoimien osaamisen ansiosta. Tästä hyvästä he ansaitsevat kaiken kiitoksen. Mutta samalla on syytä todeta, että Suomessa on tapahtunut "maahanmuuttokriittisen" aatteen inspiroimia joukkomurhia jo ennen Turun puukotusta (äärioikeistolaisia tai ns. "kansallismielisiä" vaikuttimia oli tunnistettavissa sekä Jokelan että Kauhajoen joukkomurhissa) ja että ao. aate on aiheuttanut täällä paljon enemmän vahinkoa ja haittaa kuin islamismi konsanaan, mm. myrkyttänyt julkisen keskustelun, tuhonnut työuria (esimerkiksi minun, mutta varmasti muitakin) ja ajanut asiantuntevia keskustelijoita ulos suomalaista kulttuuria koskevasta debatista.

Det är möjligt och t o m sannolikt att den finska polisen redan lyckats förebygga betydligt mera skrämmande islamistiska terrordåd. Det här förtjänar polisen vår tacksamhet för. Men samtidigt är det skäl att konstatera, att massmord inspirerade av den "invandringskritiska" ideologin redan ägt rum i Finland före knivhuggningen i Åbo (högerextrema eller s k "nationalistiska" motiv kunde igenkännas bakom både massakern i Jokela och dito i Kauhajoki) och att denna ideologi redan förorsakat mera skada i Finland än islamismen någonsin, bl a förgiftat den offentliga diskussionsatmosfären, omintetgjort yrkeskarriärer (bl a min, men säkert även andras) och bannlyst sakkunniga ur den debatt som förs kring finländsk kultur.

Äärioikeistolaiset ovat jo kauan sitten ajautuneet sellaiseen mielentilaan, jossa suhteeton muslimiviha ohittaa kaiken muun. Tässä on siitä havainnollinen esimerkki:

Extremhögern har för länge sedan drivits till ett mentalt tillstånd där oproportionellt hat mot muslimer är viktigare än något annat. Det här är ett åskådligt exempel:Atte Mäkinen: "Många av er på den här hatsajten har ingen förståelse för hur folk tänker. Tillåt mig klargöra det lite: Om det blir mindre islam eller färre gummor i hijab på gatorna när vi röstat på Huhtasaari, ska vi rösta på henne om det så finns bäbisar offrade till avgudar i hennes garage. Det är mycket enkelt. Det är inte heller rasism, för islam är en kult där man tillber djävulen på månen, inte någon ras."


Pidän omalla tavallaan huvittavana sitä, että tämä nimimerkki "Atte Mäkinen" tulee tässä vahvistaneeksi sen, millä olen pelotellut jo vuosia: äärioikeisto on valmis hyväksymään esimerkiksi vastustajiensa lasten surmaamisen legitiiminä keinona käydä poliittista kamppailua. Voin varmaankin sanoa ymmärtäväni ihmisluontoa poikkeuksellisen hyvin, koska olen jo pitkään ollut tästä asiasta aivan samaa mieltä hänen kanssaan: niin laitonta tai sairasta asiaa ei ole, että siihen syyllistyminen saisi nuo lasittunein silmin tuijottavat tahdottomat zombit lopettamaan esim. Halla-ahon ja Huhtasaaren sokean ihannoimisen.

På sitt sätt känns det roande att den här pseudonymen "Atte Mäkinen" här bekräftar det som jag i åratal skrämt folk med: extremhögern är beredd att t ex acceptera mord på politiska motståndares barn som ett legitimt sätt att föra politisk kamp. Jag kan antagligen skryta med att förfoga över en särskilt sofistikerad insikt i den mänskliga naturen eftersom jag så här länge delat hans åsikt: hur olagliga och sjuka saker t ex Halla-aho eller Huhtasaari än gör sig skyldiga till, kommer de där viljelösa zombies med sina glasartat stirrande ögon inte att sluta med sin blinda beundran för idolerna.

Ja tämä alkaa olla jo ihan oikea turvallisuusriski. Halla-ahon johtamien persujen äänestäjiksi on ilmoittautunut noin yhdeksän prosenttia suomalaisista. Yhdeksän prosenttia äänioikeutetuista suomalaisista on noin neljäsataa tuhatta ihmistä. Tämä on noin kahdeksan kertaa enemmän kuin Suomessa on muslimeja, tästä porukasta suurempi osa kuin muslimeista on halukas tukemaan väkivaltaa ja rikoksia poliittisena vaikutuskeinona (siinä missä muslimeilla on asenteita aika lailla laidasta laitaan, perussuomalaisten kannattajakunta on jo valikoitunut sen perusteella, että se hyväksyy mm. rasismin ja muun äärioikeistolle ominaisen häiriköinnin) ja tätä porukkaa ei esim. ulkonäön tai pukeutumisen perusteella voi erottaa muusta kantaväestöstä.

Och det börjar redan se ut som en verklig säkerhetsrisk. Det är ungefär nio procent av finländarna som anmält sig villiga att rösta på sannfinnarna nu när de leds av Halla-aho. Nio procent av röstberättigade finländare är ungefär fyrahundra tusen människor. Det här är åtta gånger fler människor än det finns muslimer i Finland, det är en större del av dem som är beredd att acceptera våld och förbrytelser som ett sätt att utöva politiskt inflytande (medan attityderna bland muslimerna i stort sett varierar som bland människorna i allmänhet, bör man redan acceptera bl a rasism och de "trollkonster" som extremhögern använder på webben), och det här gänget skiljer sig inte från övriga finländare t ex vad gäller utseendet eller klädseln.

Persujen ja heitä kannattavan äärioikeiston turvallisuusuhka on monitahoinen. Tässä on joitakin näkökohtia asiasta:

Det hot mot rikets säkerhet som sannfinnarna och deras högerextrema anhängare utgör är givetvis mångfasetterat. Här är några aspekter:
  • Tämä alakulttuuri osallistuu joko aktiivisesti ja tietoisesti tai sitten naiiveina narutettavina Venäjän infosotaan./Den här subkulturen stöder det ryska informationskriget, antingen som aktiva och medvetna soldater eller som naiva, lättlurade samarbetsvilliga.
  • Tämä alakulttuuri (kuten yllä jo todettiin) hyväksyy väkivallan, terrorismin ja poliittiset murhat keinona ajaa omia poliittisia tavoitteita./Som jag ovan redan påpekat, accepterar den här subkulturen våldet, terrorismen och politiska mord som ett legitimt sätt att främja egna politiska målsättningar.
  • Tämän alakulttuurin propaganda tempaisee helposti mukaansa yksinäisiä juurettomia nuorukaisia tekemään terrori-iskuja (kyseessä on siis tarkalleen sama mekanismi kuin Turun puukotuksissa, joiden tekijää vain motivoi islamistinen aate)./Propagandan från den här subkulturen har en medryckande inverkan på ensamma rotlösa ynglingar, som sedan begår terrordåd (det rör sig om precis samma själsliga mekanism som i knivhuggningarna i Åbo, den enda skillnaden var att det var islamistisk ideologi som motiverade knivhuggaren där).
  • Tämä alakulttuuri on pystynyt ja pystyy sensuroimaan vapaata tiedonvälitystä ja mielipiteenmuodostusta nettimasinoinnin avulla (ja tämä nettimasinointi tapahtuu niin tarkasti samoin metodein kuin Venäjän infosota, että se on itsessään todiste yhteistyösuhteiden olemassaolosta)./Den här subkulturen har kunnat och kan censurera fri informationsförmedling och åsiktsformning genom onlinetrakasserier (och i dessa trakasserier tillämpas metoder som så mycket liknar ryska webbtrolls att de i och för sig bevisar att någon sorts samarbetsförhållanden existerar).
En todellakaan sano, että islamistisen terrorismin ennaltaehkäisemisestä pitäisi luopua - varsinkin ottaen huomioon, että Suomi on siinä hommassa menestynyt toteutuneen historian valossa varsin hyvin. Mutta yhtä lailla toteutuneen historian valossa on selvää, että äärioikeiston vaaraan ei ole suhtauduttu asianmukaisesti silloin kun se vielä oli torjuttavissa. Nyt se on aiheuttanut yhteiskunnalle jo korjaamatonta vahinkoa.

Naturligtvis är det viktigt att också i fortsättningen försöka förebygga islamistisk terrorism, särskilt när vi har allt skäl i världen att med facit i hand anse att Finland utmärkt lyckats med detta. Men likaså är det med facit i hand klart att faran från extremhögern inte tagits på allvar när den ännu kunde avvärjas. Nu har den redan lett till obotliga skador för samhället.