lauantai 7. joulukuuta 2019

Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta - Ingen frälsning utanför kyrkan

Siihen aikaan kun itänaapuri vielä oli nimeltään Neuvostoliitto, se tuki lännessä erilaisia vasemmistolaisia terroristiryhmiä. Yksi surullisimmin kuuluisia oli RAF eli Rote Armee-Fraktion, "Punainen armeijakunta", joka kansan suussa tunnettiin paremmin Baader-Meinhof-ryhmänä. Tämä armeijakunta murhasi 1970-80-luvuilla joukon saksalaisia (silloisin käsittein länsisaksalaisia) teollisuusjohtajia ja kristillisdemokraattisia poliitikoita; yksi viimeisiä uhreja oli vuonna 1989 surmattu Deutsche Bankin johtaja Alfred Herrhausen, jonka murhan RAF tunnusti. Yksilöityjä syyllisiä ei kuitenkaan ole voitu selvittää.

När vår östra granne ännu hette Sovjetunionen, stödde den allehanda vänstervridna terroristgrupper i Väst. En av de mest ökända var RAF eller Rote Armee-Fraktion, "Röda arméfraktionen", som i folkets mun var mera välkänd som Baader-Meinhof-gruppen. Den här arméfraktionen mördade under sjuttio-åttiotalet en rad (väst)tyska industripampar och kristdemokratiska politiker. Ett av de sista offren blev Alfred Herrhausen, direktören för Deutsche Bank, som dödades år 1989. RAF som organisation tog på sig ansvaret för dådet, men individuella skyldiga har inte kunnat utredas.


Kuvassa vasemmalla entinen RAF-terroristi Horst Mahler, joka kääntyi vanhemmilla päivillään äärioikeistolaiseksi. Hänen seurassaan on Christian Worch, nykyinen aateveli - yksi Saksan uusnatsipiirien pahamaineisimmista nimistä. Tuskin on sattumaa, että Mahler kääntyi yhdestä väkivaltaa ihannoineesta aatteesta toiseen.

Till vänster på bilden ser vi Horst Mahler, en före detta RAF-terrorist, som senare blivit högerextremist. I hans sällskap är Christian Worch, en av hans nuvarande idéfränder - ett av de mest ökända namnen i de tyska nynazistiska kretsarna. Det är knappast en slump att Mahler övergick från en våldsdyrkande ideologi till en annan.

Kuvalähde/bildkälla/Quelle: Herder3/de.wikipedia.org Äärivasemmistolaisena ryhmänä RAF näki terroritekonsa luokkasotana kapitalistisia sortajia vastaan. Alfred Herrhausenia oli kuitenkin mahdotonta edes karkean vasemmistolaisesta näkökulmasta pitää minään rahavallan armottomana edustajana. Talouskilpailussa muita pankkeja vastaan Herrhausen oli kova pähkinä, mutta muuten hän korosti aina, että taloudellisen vallan mukana tuli yhteiskunnallinen vastuu, ja hän pyrki toimimaan esimerkiksi kehitysmaiden velkaongelman ratkaisemiseksi. Siksi juuri Herrhausenin murhaaminen oli vasemmistoterroristeilta erityisen viheliäinen teko.

Som en vänsterextrem grupp såg RAF sina terrordåd som klasskrig mot den kapitalistiske förtryckaren. Det är dock svårt att ens från en brutalt vänsterextrem synvinkel utmåla just Alfred Herrhausen som en särskilt obarmhärtig representant för penningväldet. I ekonomisk konkurrens mot andra banker var Herrhausen en svår motståndare, men i övrigt lade han stor vikt på det samhällsansvar som ekonomisk makt enligt honom innebar, och han strävade till att t ex lösa tredje världens problem med skuldsättning. Därför var det någonting särskilt skändligt av vänsterterroristerna att döda just Herrhausen av alla människor.


José Carlos Mariátegui, Perun kommunistien esiajattelija. "Loistavan polun" nimi on sitaatti Mariáteguilta. Mariátegui oli lapsesta saakka kivulloinen mies ja kuoli nuorena. Hänen poliittinen uransa alkoi Victor Raúl Haya de la Torren populistis-sosiaalidemokraattisessa apristipuolueessa, mutta kuin Haya de la Torre joutui karkotetuksi Perusta, Mariátegui irrottautui hänen puolueestaan ja hakeutui radikaalimpiin sosialistipiireihin.

José Carlos Mariátegui, hjärnan bakom de peruanska kommunisterna. Namnet på terroristgruppen "Lysande stigen" är ett citat av Mariátegui. Mariátegui var sedan barnaåren sjuklig och spröd och dog vid relativt ung ålder. Hans politiska karriär började i Victor Raúl Haya de la Torres populistisk-socialdemokratiska parti APRA, de s k apristerna, men när Haya de la Torre utvisades från Peru, lösgjorde sig Mariátegui från hans parti och sökte sig till mera radikalt socialistiska kretsar.

Kuvalähde/bildkälla/fuente: Wikipedia.


Sinänsähän tapaus ei ole hirveän poikkeuksellinen. Esimerkiksi Perun syystäkin pelätyt maolaississit, Loistava Polku, murhasivat merkittävässä määrin juuri "vääränlaisia" vasemmistolaisia tai liikkeestä riippumattomia intiaaniaktivisteja tai ammattiyhdistyspomoja. Sanoma oli, että "kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta", ts. oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta ei ole lupa toimia kommunistisen puolueen, tai Loistavan Polun, ulkopuolella eikä varsinkaan yrittää parantaa yhteiskuntaa yhteiskunnan ehdoin ja sääntöjä noudattaen. Yhteiskunnan sisällä vasemmistolaista politiikkaa tekevät nähtiin yhteistoimintamiehinä ja pettureina, ja johdonmukainen seuraus tästä on, että heidät ammuttiin tai räjäytettiin hengiltä.

I och för sig är det här ingenting exceptionellt. Den av goda skäl fruktade maoistiska gerillan i Peru, Lysande stigen, mördade inte så få "fel sorts" vänstermänniskor eller indianaktivister och fackpampar som var oberoende av rörelsen. Budskapet var att "det inte finns någon frälsning utanför kyrkan", dvs att det inte var tillåtet att verka för ett rättfärdigare samhälle utanför kommunistiska partiet eller Lysande stigen och att det allra minst inte var påbjudet att genomföra samhällsreformer på samhällets villkor och enligt dess regler. De som utövade vänsterpolitik innanför samhället sågs som kollaboratörer och förrädare och sköts ned eller sprängdes ihjäl.


Perun kommunistinen puolue, eli tässä tapauksessa Loistavan Polun tukema puolueen ryhmäkunta, kehottaa boikotoimaan vaaleja: "Perun kansa! Älkää äänestäkö! Eläköön kansan sota!" 

Kommunistiska partiet i Peru, eller i det här fallet den av Lysande stigen stödda partifraktionen, uppmanar att bojkotta val. "Peruaner! Rösta inte! Leve folkets krig!"

Lähde/källa/fuente: Wikipedia.


Terrorismin tarkoituksena on aina kärjistää yhteiskunnallisia ristiriitoja ja hävittää välittävät ja maltilliset asemat. Terrori suunnataan aina sellaisia asemia edustaviin kohteisiin. Siksi RAF murhasi maltillista, keskustelevaa ja sivistysporvarillista asennetta edustaneen Herrhausenin samalla kun tiukemmin oikeistolaiset yrityspomot jätettiin rauhaan. Siksi Loistava Polku surmasi "vääränlaisia" vasemmistolaisia.

Terrorism handlar alltid om att tillspetsa samhällskonflikter och tillintetgöra moderata, förlikningsvilliga positioner. Terror riktas alltid mot de som representerar dylika positioner. Därför mördade RAF den sansade och försonlige bildningsborgaren Herrhausen, medan mera oförsonligt högersinnade företagspampar lämnades ifred. Därför dödade Lysande stigen vänstermänniskor av "fel" sort.

"Vääränlaisen" vasemmistolaisen murhaamisesta esimerkkinä voidaan mainita myös Benno Ohnesorg. Ohnesorg oli itse asiassa uskonnollistaustainen, idealistinen opiskelija, joka vuonna 1967 osallistui Iranin šaahin vastaiseen mielenosoitukseen ja sai sen yhteydessä poliisilta luodin takaraivoonsa. Ampuja oli muuan ylipoliisimestari Karl-Heinz Kurras, ja tappotyö johti Saksan vasemmistolaisen opiskelijaliikkeen radikalisoitumiseen jopa terrorismiksi asti. Opiskelijat nimittäin tulkitsivat sen niin, että kauhea kapitalismi oli osoittanut todellisen karvansa, eikä sovittelun varaa ollut.

Ett exempel på en "fel sorts" vänstermänniska som mördades var också Benno Ohnesorg. Ohnesorg var en idealistisk ung studerande med religiös bakgrund som år 1967 var med om en demonstration mot shahen i Iran och fick ett dödligt skott i bakhuvudet av polisen. Skytten var en överpolismästare Karl-Heinz Kurras, och det dödliga dådet fick den tyska studentrörelsen att radikaliseras till den milda grad att en del blev terrorister. Studenterna tolkade mordet så att den hemska kapitalismen hade visat sin verkliga natur så att någon försoning inte längre var möjlig.

Mutta kuka oli Karl-Heinz Kurras? Kuten nyttemmin on osoittautunut, Kurras oli Stasin agentti, joka oli soluttautunut Länsi-Berliinin poliisiin. Todellista karvaansa ei siis suinkaan ollut osoittanut kauhea kapitalismi, vaan Neuvostoliiton kauhea kommunismi, joka ampui vaikka viattomia siviilejä saadakseen lännen poliittiset ristiriidat kärjistymään väkivallaksi asti. Todennäköisesti Kurras valitsi uhrikseen tahallaan juuri sellaisen harmittoman nuoren miehen, jonka vaikutus ajan kapinalliseen opiskelijakulttuuriin olisi voinut olla jopa rauhoittava ja liennyttävä, jos hän olisi saanut elää.

Men vem var Karl-Heinz Kurras? Som det senare visat sig, var Kurras en agent av Stasi, som infiltrerat den västtyska polisen. Det var inte den hemska kapitalismen som avslöjat sitt verkliga ansikte, utan den hemska sovjetkommunismen, som var beredd att skjuta ihjäl oskyldiga civila för att förvandla de politiska motsättningarna i Väst till väpnade konflikter. Med all sannolikhet var det med flit Kurras valde ut som offer en harmlös ung man vars bidrag till tidens rebelliska studentkultur hade kunnat vara lugnande och mildrande, hade han bara fått leva.


Karl-Heinz Kurras oikeudessa syytettynä Benno Ohnesorgin murhasta. Takana istuu hänen puolustusasianajajansa.

Karl-Heinz Kurras inför rätta, åtalad för mordet på Benno Ohnesorg. Bakom honom sitter försvarsadvokaten.

Lähde/källä/Quelle: de.wikipedia.org


Samanlainen punainen lanka on havaittavissa myös persujen nettiterrorissa. Häiriköintiä kohdistettiin ennen ketään muuta minuun JUURI SIKSI, että olin pyrkinyt sovittelemaan perinteisen isänmaallisuuden ja vasemmistolaisuuden ristiriitoja ja pohtimaan sitä, miten maanpuolustustahtoa, isänmaallisuutta tai vaikkapa Karjalan palauttamista voisi edistää oikeusvaltion sääntöjen puitteissa ja sisällä. Äärioikeisto oli valinnut nämä asiat omiksi vetonauloikseen, ja niistä ei saanut kukaan muu puhua. Kirkon ulkopuolella ei taaskaan ollut pelastusta.


En liknande röd tråd löper också genom den sannfinska onlineterrorn. Klappjakt riktades mot mig före någon annan, PRECIS DÄRFÖR att jag försökt försona konflikten mellan traditionell fosterländskhet och vänstertänkande och reflekterat över hur man kunde främja försvarsvilja, fosterländskhet eller t ex Karelens sak på ett sätt som vore i harmoni med rättsstaten. Extremhögern hade valt ut dessa saker som sina egna dragplåster, och någon annan fick inte tala om dem. Återigen fanns det ingen frälsning utanför kyrkan.

Karjalan palauttamisesta puheen ollen: sitä asiaa ajettiin aikoinaan rakentavalla ja demokraattisella tavalla blogissa nimeltä karjalatakaisin.blogspot.com. Blogin kirjoittajat joutuivat kuitenkin lymyämään anonymiteetin takana, koska Karjalan palauttajien piirit olivat niin karkean äärioikeistolaisuuden läpitunkemia, että konkreettisen, maltillisen palautusehdotuksen laatineet bloggaajat joutuivat pelkäämään oman turvallisuutensa puolesta: heidät leimattiin palauttajafoorumeilla rutiininomaisesti kommunisteiksi. Itse asiassa oli vaikeaa välttää sellaista vaikutelmaa, että juuri ajatus Karjalan palautumisesta oli noille fanaattisimmille palauttajille vastenmielinen, koska se olisi vienyt heiltä mahdollisuuden käyttää Karjalaa propagandavalttina.

På tal om Karelens återbördande: det är en sak som på sin tid på ett konstruktivt och demokratiskt sätt främjades i bloggen karjalatakaisin.blogspot.com. Bloggskribenterna såg sig dock tvungna att förebli anonyma, ty de "karelianska" kretsarna i Finland var så genomsyrade av brutal högerextremism att bloggförfattarna, som utarbetat ett konkret, sansat utspel om hur återbördandet i praktiken kunde förverkligas, fick vara rädda om sin egen säkerhet: på de karelianska webbforumen utmålades de rutinmässigt som kommunister. I själva verket var det svårt att undvika intrycket att de mest fanatiska karelianerna alls inte ville se Karelen återbördat, eftersom de då inte längre hade kunnat utnyttja Karelen som trumfkort i sin propaganda.

Vastaavalla tavalla voidaan selittää se, että Jussi Halla-aho väittää suhtautuvansa kriittisesti Venäjään ja samalla yllyttää tahdottomia raajojaan (kannattajiaan) Jessikka Aron kimppuun. Kaiken järjen mukaan Jessikka Aro on tehnyt enemmän kuin kukaan muu suomalainen luodakseen tietoisuutta Venäjän informaatiosodasta ja samalla joutunut pahemmin sen uhriksi kuin esimerkiksi minäkään. Jos Halla-ahon tavoitteena olisi oikeasti jonkinlainen Venäjän uhasta varoittaminen, hän arvostaisi Aron työtä.

På ett liknande sätt kan det förklaras, varför Jussi Halla-aho påstår sig vara kritisk mot Ryssland medan han uppviglar sina viljelösa kroppsdelar - jag menar: anhängare - till att attackera Jessikka Aro. Förnuftigt betraktat har Jessikka Aro gjort mera än någon annan finländare för att göra oss medvetna om det ryska informationskriget, medan hon råkat ut för värre rysk påtryckning än någon annan, inklusive jag. Skulle Halla-aho verkligen vilja varna oss för det ryska hotet, skulle han uppskatta Aros prestation.

Halla-ahon tavoite on kuitenkin pikemminkin kaiken Venäjän kritisoinnin kieltäminen oman kirkkonsa ulkopuolella. Spontaani isänmaallisuus ja Venäjän kritisointi ovat äärioikeiston ylivaltapyrkimysten kannalta vaarallisia voimia, koska äärioikeistossa vahvistunut venäläismielisyys ja putinismi ovat omiaan kääntämään aidosti isänmaalliset ihmiset äärioikeistolaisuutta vastaan. Siksi Halla-ahon jokaista vihjettä tottelevat tahdottomat raajat iskevät niiden kimppuun, jotka uskaltavat olla isänmaallisia äärioikeiston paavin ja mestarin sanasta ja vallasta riippumatta.

Vad Halla-aho egentligen eftersträvar är dock att förbjuda all kritik av Ryssland utanför hans egen kyrka. Spontan fosterländskhet och kritik av Ryssland är farliga krafter för en extremhöger som fikar efter hegemoni, ty blir genuint fosterländska människor medvetna om den rysksinnade attityd och putinism som gör sig gällande inom extremhögern, kommer de att vända sig mot högerextremismen. De viljelösa lemmar som lyder varje nog så subtil antydning av Halla-aho attackerar sålunda precis de människor som vågar vara självständigt fosterländska och ge katten i vad extremhögerns självutnämnde påve och mästare anser vara fosterländskt.

torstai 5. joulukuuta 2019

Nykykommunistien (ei vasemmistoliiton) ja äärioikeiston yhtäläisyyksiä taulukkomuodossa


Äärioikeisto
Kommunistit
Suhtautuminen Euroopan unioniin
Itsenäisyyden vievä sortojärjestelmä, joka sekoittaa rodut
Kapitalistista sortoa ajava porvarien yhteenliittymä
Suhtautuminen Natoon
Lisääntyvässä määrin kielteinen, koska asenne kansainväliseen yhteistyöhön äärioikeistolla ylipäätään kielteinen
Yhdysvaltain käsikassara, jolla käydään luokkasotaa köyhiä vastaan
Suhtautuminen maahanmuuttoon
Keskeinen uhkakuva (kauhutarinat väestönvaihdosta ym.). Maahanmuuttajat vihollisia ja soluttautujia
Seurausta porvariston ja USA:n harjoittamasta kansainvälisestä sorrosta, joka pakottaa ihmiset liikkeelle
Suhtautuminen kehitysapuun
Kielteinen (suomalaisten rahat viedään, lisäksi voi pelastaa neekerien henkiä, mikä on äärioikeistolle ylipäätään kauhistuttava ja torjuttava ajatus)
Kielteinen (porvariston anekauppaa omantunnon rauhoittelemiseksi, kehitysmaiden tilanne voi ylipäätään parantua vasta kun kommunistinen vallankumous muuttaa kaiken)
Suhtautuminen Venäjään
Lisääntyvässä määrin myönteinen, tosin se pitää usein vielä perustella pragmaattisena, asiakohtaisena intressien yhteisyytenä
Ymmärtäväinen ja liennyttävä YYA-politiikan hengessä. Rauha on yhtä kuin rauhan hakeminen Venäjän kanssa. Venäjäkin nähdään imperialistisena maana, mutta imperialismissaan USA:ta heikompana: Venäjä on puotinaruvaras, USA mafian kummisetä.
Suhtautuminen Ukrainaan
Vaihteleva. Osa äärioikeistoa pitää Ukrainan puolta, osa Venäjän.
Torjutaan fasistimaana.
Suhtautuminen monikulttuurisuuteen
Täysin torjuva, kulttuurinen moninaisuus nähdään uhkana kansakunnan etniselle, rodulliselle ja muulle yhtenäisyydelle. Myös kommunisteilta lainattu halpatyövoima-argumentti löytyy äärioikeistolta.
Torjuva: monikulttuurisuus nähdään porvarien mainostemppuna, jonka varjolla maahan tuodaan halpatyövoimaa.
Fasismi
Mitään fasismia tai äärioikeistoa ei ole, fasismi äärivasemmiston käyttämä haukkumasana.
Fasismia edustaa Yhdysvallat ja suurpääoma, esimerkiksi Soldiers of Odin on vain epäoleellista loiskiehuntaa.
Kommunismi
Kommunisteiksi haukutaan aivan kaikkia, jotka eivät ole äärioikeistolaisia, myös suurinta osaa Kokoomuksesta.
Kommunismi on yhtä kuin tieteellinen maailmankatsomus, tie, totuus ja elämä. Kaikki sellaiset mielipiteet, jotka eivät perustu kommunistiseen luokka-analyysiin, voidaan jo tästä syystä sivuuttaa.
Ilmastopolitiikka
Ilmastopolitiikka hullutusta ja harhaa, ei perustu tieteeseen.
Ilmastopolitiikka turhaa näpertelyä ja pinnallista reformismia, koska mikään ei muutu ennen kuin kommunistinen vallankumous muuttaa kaiken.
Itsenäisyys
Itsenäisyys EU:sta, riippumattomuus kansainvälisestä yhteisöstä, irrottautuminen kansainvälisistä sopimuksista.
Itsenäisyys USA:sta, Natosta ja lännen porvaristosta. Vapaus ylläpitää ystävällisiä välejä Venäjään nähdään oleellisena osana itsenäisyyttä.