perjantai 7. huhtikuuta 2017

Mikä se on se suomalainen kulttuuri? Finsk kultur, vad betyder det månne?

Mikä se suomalainen kulttuuri ja suomalainen elämäntapa on, jonka puolustamisesta persut lyövät niin paljon rumpua? No sen olemme saaneet juuri lukea lehdistä: persujen ehdokkaissa on suhteessa yli kymmenen prosenttia enemmän kuin RKP:n ehdokkaissa rikollisia ja rikoksesta syytettyjä.

Vad är den där finska kulturen, den där finska livsstilen som sannfinnarna gör ett så stort nummer av och säger sig försvara? Det har vi just läst i tidningarna: i jämförelse med SFP är sannfinska kandidater i kommunalval med över tie gånger större sannolikhet kriminella eller åtalade för brott.

Siinä se on se koko "suomalainen kulttuuri". Persut ja rasistit jaksavat kiljua siitä, että maahanmuuttajat tekevät enemmän rikoksia. Ulkomaalaisten rikokset selittyvät tyhjentävästi ikärakenteella, sosiaalisella asemalla ja tietämättömyydellä suomalaisista laeista (puhumattakaan siitä, että eniten rikoksia eivät tee maahanmuuttajat, vaan esimerkiksi vaihto-opiskelijat, jotka eivät ole tulleet maahan jäädäkseen ja tietävät sen). Mutta persuilla ja rasisteilla ei ole sitä puolustusta. He rikkovat lakia, koska se on heidän kulttuuriaan, sitä suomalaista elämänmuotoa, jota he haluavat puolustaa - varmaankin lainkuuliaisuutta vastaan, joka on heidän mielestään epäilemättä hurrien keksintö.

Det är allt vad deras ”finska kultur” handlar om. Sannfinnar orkar svamla om hur mycket mer brott utlänningar begår, men denna diskrepans beror uteslutande på åldersstrukturen, socialgruppen och ovetskapen om finländska lagar (dessutom bör det påpekas att de utlänningar som begår flest brott är utbytesstuderande och likadana som inte tänker stanna kvar i landet). Det försvaret har inte sannfinnarna att falla tillbaka på. De begår brott, eftersom det är deras kultur att göra så – det utgör en del av den ”finska livsstil” de vill försvara – antagligen mot laglydigheten, som de säkert tycker är någonting finlandssvenskarna hittat på.

Minä puolestani sanon, että jos jokin "kulttuuri" tai "elämäntapa" on niin rikollinen kuin persujen ja rasistien, se joutaa mennä. Jos todellakin on niin, että siellä missä suomea puhutaan tehdään niin paljon enemmän rikoksia, suomen kieltä on vastustettava pelkästään yhteiskuntarauhan tähden. Ja persujen ja rasistien on aivan turha urputtaa ja itkeä tästä kauheasta suomalaisvihasta, koska tässä sovelletaan vain ihan samoja kriteereitä kuin millä he itse perustelevat omat törkeytensä.

Jag för min del tycker att en "kultur" eller "livsstil" är så kriminell som sannfinnarnas eller rasisternas, måste den gå. Om det verkligen förhåller sig så att man begår så mycket mer brott där det talar finska, bör finska språket motarbetas redan för samhällsfredens skull. Och om sannfinnar och rasister nu börjar gråta om att jag sprider antifinsk rasism och hat i den här bloggen betackar jag mig för deras skitprat. Jag tillämpar på dem bara samma kriterier med vilka de alltid försöker berättiga sina fräckheter.


maanantai 3. huhtikuuta 2017

Maahanmuuttokriitikoiden epäinhimillisyydestä - Om invandringskritikernas omänskliga natur

Ns. maahanmuuttokriitikot näyttäytyvät meidän normaalien ihmisten silmissä epäinhimillisinä. Tällä en edes tarkoita sitä, että he ovat epäinhimillisen julmia. Oikeastaan maahanmuuttokriitikoiden julmuus on pikemminkin sivuasia. Oleellista on, että maahanmuuttokriitikot ovat vailla sitä yksilöllisyyttä, joka tekee ihmisestä ihmisen.

De såkallade invandringskritikerna förefaller för oss normala människor vara omänskliga. Med det här menar jag inte att de är omänskligt grymma. Grymheten är inte riktigt huvudsaken. Det väsentliga är att invandringskritikerna saknar den individualitet som kännetecknar människan som människa.

Maahanmuuttokriitikot eivät noudata ohjetta "Tunne vihollisesi". Sen sijaan he ovat luoneet itselleen läpitunkemattoman viholliskuvan siitä, mitä "vastapuoli" ajattelee. Tätä he toistelevat robotteina kyllästymiseen asti, vaikka heille kuinka väittäisi vastaan - minulle esimerkiksi eräs epeli selitti vuodesta toiseen, kuinka Johan Bäckman on "äärisuvaitsevainen", mikä on hieman hupaisaa ottaen huomioon Bäckmanin jo silloin lämpimät suhteet esimerkiksi Džeimppa Hirvisaareen, puhumattakaan minun tunnetusta brutaalista russofobiastani. Samalla foorumilla eräs kaveri taas vaati todisteita siitä, että äärioikeisto on Venäjän vaikutuksen alainen, ja kun hänelle kaivettiin esille runsaasti Homma-sitaatteja, joissa Venäjää ihannoitiin, hän vain ei jotenkin rekisteröinyt niitä.

Invandringskritikerna iakttar inte principen "känn dina fiender". I stället har de hjärntvättat sig själva med en ogenomtränglig fiendebild av hur "motståndaren" tänker. Som maskiner upprepar de oavbrutet vad de inbillar sig du tänker, hur mycket du än ifrågasätter det. En slyngel orkade förklara för mig år in år ut att Johan Bäckman representerar den "extrema tolerantian", vilket låter rätt löjeväckande med tanke på att Bäckman redan då upprätthöll varma förbindelser med Dzjejmpan Hirvisaari, för att inte nämna min välkända brutala russofobi. På samma forum krävde en kille bevis på att extremhögern tog emot influenser från ryska hållet, och när han fick läsa en massa citat från Hommaforumet som idealiserade Ryssland registrerade hans hjärna dessa citat tydligen inte.

Tämänkaltainen kommunikaatiokyvyttömyys saa äärioikeistolaiset vaikuttamaan keskenään vaihtokelpoisilta. Jos yksi sika heittää veivinsä, toinen retku voi omia hänen lempinimensä ja tunnuksensa esimerkiksi keskustelufoorumilla ja jankata samaa roskaa maailman tappiin asti. Kukaan ei huomaa eroa. Maahanmuuttokriitikot ovat siis - kulttiin kuulumattomien näkökulmasta - vailla sitä yksilöllisyyttä, joka tekee ihmisestä ihmisen.

En sådan här kommunikationsoduglighet får högerextremisterna att framstå som sinsemellan utbytbara. Om ett svin kolar av kan en annan odugling överta täcknamnet och användarkontot t ex på ett diskussionsforum och fortsätta mala på samma fraskvarn tills fingrarna trillar ner. Ingen kommer att märka skillnaden. Invandringskritikerna saknar sålunda - ur en icke-kultmedlems perspektiv - helt den individualitet som gör människan till en människa.

Normaali ihminen ei voisi toistaa vuodesta toiseen samoja latteita propagandavalheita ihmisille, jotka yhtä lailla oikovat niitä vuodesta toiseen yksityiskohtaisesti perustellen. Inhimillisyyteen kuuluu, että vuorovaikutus toisella tavalla ajattelevien kanssa tosiaan saa asianomaisen pohtimaan asioita uudelleen - ei toki välttämättä muuttamaan perusmielipidettään, mutta harkitsemaan tarkemmin. Niinpä maahanmuuttokriitikoita ei ole käytännössä mahdollista pitää ihmisinä, ei ainakaan kykenevinä normaaliin inhimilliseen vuorovaikutukseen.

En normal människa skulle aldrig orka upprepa samma lögnaktiga propagandaplattityder till människor som lika ivrigt orkar rätta till dem med detaljerade motargument. Det ingår i att vara människa att kontakter med folk med annan sorts åsikter får vederbörande att tänka om - inte att byta åsikt men att överväga den mera noggrant. Sålunda kan man i praktiken inte se invandringskritikerna som människor, åtminstone är de inte kapabla till normal mänsklig växelverkan. 

On syytä pohtia, mikä heistä on tehnyt tällaisia. Silkkaa piruuttani heitän ensimmäisenä vaihtoehtona sen, että he kuuluvat johonkin toiseen eliölajiin, joka pyrkii valloittamaan maapallon. Tämä selittäisi yhtä ja toista, mutta valitettavasti tämä hypoteesi on hylättävä, koska meillä ei ole mitään muita todisteita maan ulkopuolisten sivilisaatioiden läsnäolosta planeetallamme. Sitä paitsi, heh, jos jokin sivilisaatio kykenisi rakentamaan tuhansien valovuosien syvyydet ylittäviä avaruusaluksia ja soluttautumaan niiden avulla Maahan tutkien ja teleskooppien huomaamatta, totta mooses heidän pitäisi kyetä myös väsäämään maahanmuuttokriitikoita uskottavampia tekoihmisiä.

Det är skäl att fråga sig, hur de blivit sådana. Bara för att jäklas framkastar jag som första alternativet att de representerar en annan djur- eller varelseart, som försöker ta över jordklotet. Det här skulle minsann förklara ett och annat, men tyvärr bör denna hypotes förkastas, eftersom vi inte har några andra bevis på extraterrestriella civilisationers närvaro på vår planet. Skulle någon civilisation kunna bygga rymdfartyg kapabla att överbrygga tusentals ljusårs djup och infiltrera Jorden utan att upptäckas av radar- och teleskopanläggningar, så bör de ta mej tusan kunna bygga mera trovärdiga människoimitationer än fanatikerna på Hommaforumet.

Toinen selitys on, että maahanmuuttokriitikot ovat järkiään psykopaatteja, narsisteja tai antisosiaalisesti luonnevikaisia, ts. jäykkäluonteisia ja normaaliin vuorovaikutukseen kykenemättömiä. Tämä on jo enemmän sinne päin, mutta pidän tätäkin epäuskottavana. Luultavasti epäsosiaalisten luonnehäiriöisten osuus ihmisistä on kulttuurista riippumatta aika lailla vakio, ja suhteellisen pieni. Psykopaatteja ei yksinkertaisesti riitä maahanmuuttokriittisten alakulttuuria ylläpitämään, siksikään, että psykopaatit ja samansuuntaisia persoonallisuushäiriöitä potevat ovat ihan määritelmällisesti epäsosiaalista porukkaa eivätkä tule toimeen keskenäänkään.

En annan förklaring är att invandringskritikerna utan undantag är psykopater, narcissister eller antisocialt personlighetsstörda, dvs att de på grund av sin psykiska inflexibilitet inte är kapabla till normal mellanmänsklig växelverkan. Det här låter redan bättre, men jag tycker inte det är trovärdigt heller. Antagligen är andelen antisocialt karaktärsstörda densamma i alla kulturer, och relativt liten. Psykopaterna räcker inte till för att upprätthålla den invandringskritiska subkulturen - inte minst därför, att antisociala personligheter är så att säga antisociala - de kommer inte överens med andra människor och allra minst med varandra.

Eli siis tässä päädytään taas kerran siihen johtopäätökseen, että maahanmuuttokriitikoiden alakulttuurin ydinjoukko koostuu kaaderikoulutetuista nettisisseistä. He ovat saaneet organisoidun kurssituksen, jonka osana väkivaltaisen näköiset korstot ovat huutaneet heille tuntikausia suoraan korvaan että vittu saatana nyt tapan, ja he ovat opetelleet olemaan välittämättä tästä. Nyt nämä desantit pitävät ties kuinka monetta vuotta hallussaan suomalaisen Internetin ilmaherruutta tämän koulutuksensa voimin.

Klart som korvspad vartåt det här lutar. Det är svårt att undvika slutsatsen att kärntruppen i den invandringskritiska subkulturen består av kaderutbildade webbgerillor. På organiserade kurser har tuffingar med skrämmande utseende timtals rutit dem i öronen okvädinsord och bloddrypande hotelser för att göra dem immuna. Tack vare kaderutbildningen har dessa desanter redan för ett antal år sedan kunnat ta över luftsuveräniteten på finska webben.

Tiedätte hyvin kuka sen kaaderikoulutuksen on heille järjestänyt.

Ni vet mycket väl vem som organiserade den där kaderutbildningen.