maanantai 24. syyskuuta 2018

Yksinkertainen opas kommunistien ja äärioikeistolaisten yhtäläisyyksiin - En kort guide till likheterna mellan kommunister och högerextremister

Kommunisteilla ja äärioikeistolaisilla on tietysti paljon yhtäläisyyksiä, mutta mielenkiintoisin on se, kun kommunisti tai äärioikeistolainen saa vastattavakseen sellaisen kysymyksen, johon vastaaminen rikkoisi hänen itsepetoksensa. Kommunistin tapauksessa tämä kysymys on, miten hän aikoisi hoitaa Suomen maanpuolustuksen ja torjua Venäjän hyökkäyksen. (Kommunistilla tarkoitan tässä yhteydessä oikeita kommunistisiksi itseään kutsuviin puolueisiin kuuluvia henkilöitä; yksittäisiä kommunisteja tässä kuvatussa mielessä löytyy tietysti muistakin puolueista, mutta esimerkiksi Vasemmistoliittoa en pidä kommunistisena puolueena.)

Kommunister och högerextremister har givetvis en massa i gemen, men det mest intressanta som förenar dem är det som sker när en kommunist eller en högerextremist ska besvara en fråga han inte kan besvara utan att bli pinsamt medveten om sitt eget självbedrägeri. För kommunisten lyder frågan, hur han skulle sköta Finlands försvar och avvärja en rysk invasion. ("Kommunist" avser i det här sammanhanget en medlem i ett kommunistiskt parti som också kallar sig så. Individuella kommunister av den sort som här beskrivits kan man givetvis påträffa även i andra partier, men jag anser inte att t ex Vänsterförbundet är ett kommunistiskt parti.)

Kuten tiedämme, kommunistisilla puolueilla ei nykyisin ole mitään muuta poliittista päämäärää eikä ideologiaa kuin Venäjän asian pelkurimainen ajaminen - tähän verrattuna esimerkiksi talouden sosialisoiminen ei soita edes toista viulua. Toisin sanoen kommunisti ei todellakaan aio hoitaa Suomen maanpuolustusta eikä torjua Venäjän hyökkäystä millään tavalla. Tätä hän ei kuitenkaan voi myöntää - ei edes itselleen. 

Som vi vet har kommunistiska partier inte längre någon annan politisk målsättning än att fegt främja Rysslands intressen i Finland - i jämförelse med detta spelar socialiseringen av ekonomin inte ens en sekundär roll. En kommunist är alltså inte villig att sköta Finlands försvar eller avvärja en rysk invasion på något sätt. Detta kan dock kommunisten inte medge, inte ens för sig själv.

En nimittäin usko, että tyypillinen kommunisti kykenee myöntämään olevansa pelkuri, maanpetturi ja Venäjän juoksilas. Sen sijaan hänellä on mutkikas itsepetosaparaatti, johon vetoamalla hän voi kuvitella olevansa rauhan, vapauden ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolella kritisoimalla rikki aivan kaikki maanpuolustusta hyödyttävät päätökset ja aatokset, Nato-jäsenyydestä torjuntahävittäjiin ja näistä edelleen infosotaan varautumiseen.

Jag tror nämligen inte att en typisk kommunist kan medge att han eller hon är en fegis och förrädare och agerar springpojke åt Ryssland. Däremot förfogar kommunisten över ett komplicerat system självbedrägerier som möjliggör honom eller henne att intala sig att han eller hon verkar för fred, frihet och samhällelig rättvisa bara genom att kritisera sönder alla beslut och idéer avsedda att främja fosterlandets försvar, oberoende om det sen handlar om Natomedlemskapet, jaktplansköp och förberedelser för informationskrig.
Kävin siis hiljattain keskustelun, tai kuuromykkädialogin, kommunistin kanssa, joka tavalliseen tapaan paheksui hävittäjähankintoja. Totesin siihen eräänlaisena myönnytyksenä, että hävittäjiä parempi ja taloudellisempi vaihtoehto voisi olla tietokonesodankäyntiyhtymä, joka Suomesta käsin tietoverkkoja pitkin soluttautuisi Venäjän ydinaseisiin voidakseen räjäyttää ne alustoilleen. Tästä hyvästä sain kuulla olevani russofobi ja rasisti. Tietenkin Naton jäseneksi liittyminen oli kiellettyä sekin.

Nyligen talade jag och en kvinnlig kommunist förbi varandra om jaktplansanskaffningar. Jag var beredd att medge, att det kanske vore praktiskt att i stället för jaktplan satsa på ett typförband för datorkrig, som från Finland kunde infiltrera de ryska militära datanäten för att vid behov vara berett att detonera de ryska atomvapnen på förhand. Hon svarade att jag talade som en rysshatande rasist. Naturligtvis var det precis lika förbjudet att söka medlemskap i Nato.

Lopulta kysyin kommunistilta suoraan, mikä oli hänen visionsa Suomen puolustamiseksi Venäjän hyökkäykseltä. Hän kehotti lukemaan samassa ketjussa jo näkyneet evp-upseerin mietteet ilmatorjunnasta vaihtoehtona hävittäjälentokoneille. Koska kysymykseni ei koskenut mitenkään erityisesti juuri hävittäjiä (ja koska ao. upseeri oli esiintynyt myös läpinäkyvän putinistisella Vastavalkea-sivustolla), tämä oli väistöyritys. Kun edelleenkin halusin kuulla hänen oman mielipiteensä omin sanoin, hän vastasi: "Kysymykseesi on jo vastattu. Hyvää loppuelämää."

Till slut frågade jag kommunisten direkt, hur hon tyckte vi borde försvara Finland mot en rysk invasion. Hon uppmanade mig att läsa de reflektioner av en pensionerad officerare över luftvärn som alternativ till stridsflygplan som någon tidigare i samma diskussionstråd länkat till. Min fråga gällde inte specifikt jaktplanen (dessutom hade officeraren ifråga komprometterat sig när han varit synlig på den öppet putinistiska propagandasajten Vastavalkea), och sålunda rörde det sig om en ren undanflykt. När jag en gång till ville höra hennes egen åsikt i hennes egna ord, svarade hon att min fråga redan hade besvarats och att hon inte längre ville ha någon diskussion med mig.

Vastaavalla tavalla äärioikeistolaiset eivät koskaan pysty vastaamaan vakaviin kysymyksiin muuten kuin 1) mollaamalla vastapuolta henkilökohtaisuuksilla (esimerkiksi leimaamalla vihervasemmistolaiseksi tai kommunistiksi) ja 2) viittaamalla ulkopuoliseen auktoriteettiin (tyypillisesti ulkopuolinen auktoriteetti on Jussi Halla-aho, ja tyypillinen "argumentti" on, että "Jussi Halla-aho on jo kumonnut väitteesi/vastannut argumenttiisi").

På ett liknande sätt kan högerextremister aldrig besvara allvarliga frågor på något annat sätt att 1) genom personliga påhopp, t ex genom att utmåla opponenten som kommunist eller som representant för någon otydligt definierad "grön vänster" eller 2) genom att hänvisa till en extern auktoritet. En typisk auktoritet är Jussi Halla-aho, och ett typiskt argument är att "Jussi Halla-aho redan besvarat din fråga/vederlagt ditt påstående".

Sen enempää äärioikeistolainen kuin kommunistikaan eivät uskalla perustella mielipidettään omin sanoin, koska kumpikin on ennen kaikkea totalitaarisen kultin edustaja, joka pyrkii ajamaan jonkun toisen asiaa ja pelkää joutuvansa kultin johtotahon epäsuosioon, jos muotoilee sanottavansa itse - tällöinhän paljastuisi, ettei hän välttämättä ole tulkinnut auktoriteettia oikein. Tai sitten hän pelkää möläyttävänsä liian suorin sanoin julki sen ikävän totuuden, jonka auktoriteetti on verhonnut hämäriin muotoiluihin (kommunistin tapauksessa sen, että Suomi on tarkoituskin luovuttaa Venäjän osaksi miekan iskutta, äärioikeistolaisen tapauksessa sen, että tarkoitus on perustaa totalitaarinen valtio, jossa vääräuskoiset, vääränväriset ja väärämieliset menettävät ihmisoikeudet ja ehkä myös nirrin).

Varken högerextremisten eller kommunisten vågar formulera sin åsikter på egen hand, eftersom båda framför allt representerar en totalitär kult och främjar någon annans intressen. En sådan människa är rädd för att hamna i onåd hos kultledaren, om hon uttrycker sig i egna ord: då skulle det ju visa sig att hon inte tolkat sin auktoritet rätt. Eller hon talar förbi munnen och yppar den obekväma sanning som auktoriteten kamouflerat med dunkla ordalag. För kommunisten är denna sanning att det är meningen att bjuda in de ryska trupperna för att låta dem ta över och annektera landet, för högerextremisten består det i att det är meningen att införa ett totalitärt statsskick under vilket folk med fel hudfärg, religion eller åsikter förlorar sina mänskliga rättigheter, kanske även den kära livhanken.

Oikea poliitikko innostuisi selittämään ummet ja lammet - omin sanoin - omista ja puolueensa tavoitteista ja visioista tämän tai tuon politiikan osa-alueen suhteen. Siitä oikeat poliitikot tunnistaa, oli heidän kanssaan samaa tai eri mieltä.

En riktig politiker skulle entusiastiskt berätta vitt och brett - i egna ord - om sina och sitt partis målsättningar och visioner beträffande det ena eller det andra gebitet inom politiken. Det är vad man känner genuina politiker igen på, oberoende av om man är enig eller oenig med dem. 


torstai 20. syyskuuta 2018

Taulukon kritiikin tiimoilta - Om kritiken mot min tabelljämförelse av gammal och ny högerextremism

Hiljattainen taulukkoesitykseni vanhasta ja uudesta äärioikeistosta sai kritiikkiä Twitterissä Jussi Jaloselta erityisesti rasismin osalta. Hänen mielestään rasismilla ja muslimivastaisuudella oli aivan yhtä merkittävä rooli äärioikeistossa jo "vanhana" aikana. Väitteensä perusteeksi hän esitti sitaatteja Kauko Kareen "Nootti"-lehdestä ja myös perustuslaillisen oikeistopuolueen äänenkannattajasta.

Nyligen framställde jag en tabell för att se hur jag såg skillnaderna mellan den gamla och den nya extremhögern. Historikern Jussi Jalonen ifrågasatte tabellen särskilt vad gällde rasismen. Enligt honom spelade rasismen och hatet mot muslimer en lika viktig roll för extremhögern redan på gamla "goda" tiden. Han underbyggde sitt påstående med citat från Kauko Kares tidning "Nootti" och från Konstitutionella högerpartiets organ.

Ja totta tosiaan: Jussi Halla-aho ei ole keksinyt yhtään mitään, mitä ei lähes samoin sanamuodoin löytyisi Kareen tai Georg C. Ehrnroothin kannattajien julkaisuista. Samankaltaisuudet nykyisen äärioikeiston ja senaikaisen äärioikeiston rasismin välillä ovat suorastaan hämmentäviä. Auringon alla ei siis paljoa uutta ole.

Och rätt hade han: Jussi Halla-aho har inte tänkt ut något som inte i nästan samma ordalag skulle kunna hittas i de tidskrifter som Kare eller Ehrnrooth gav ut för sina anhängare. Likheterna mellan den nya och den dåvarande extremhögern är direkt förvånande. Det finns alltså föga nytt under solen.

Nettihakukin osoittaa, että vanhemmankin äärioikeiston piirissä (myös Kauko Kareen piirissä ja Perustuslaillisessa oikeistopuolueessa) ihonvärirasismilla oli merkittävä rooli, ja Etelä-Afrikan apartheidin puolustelu oli keskeinen tekijä tämän ihonvärirasismin oikeuttamisessa. Nykyisen äärioikeiston juuria on haettu nimenomaan apartheid-myönteisistä ryhmistä. Sellaisia on ilmeisesti kasarivuosina perustettu vastapainoksi silloisille massiivisille Etelä-Afrikka -solidaarisuuskampanjoille, joihin osallistui käytännöllisesti katsoen koko valtavirran poliittinen kenttä (meillä Åbo Akademissa tietysti Svensk Ungdomilla oli tärkeä rooli).

Även en webbsökning ger resultatet att ren hudfärgsrasism spelade en viktig roll även inom den äldre extremhögern (inklusive Kauko Kares krets och Konstitutionella högerpartiet) och att denna hudfärgsrasism i en betydande utsträckning motiverades genom att ta apartheidpolitiken i Sydafrika i försvar. Rötterna till den nuvarande extremhögern har man sökt precis i apartheidvänliga grupper. Sådana har tydligen uppstått under åttiotalet som en motpol till de kampanjer för solidaritet med Sydafrika som praktiskt taget hela den politiska huvudfåran i samhället deltog i - jag kommer ihåg att Svensk Ungdom hos oss på Åbo Akademi spelade en mycket stor roll.

Organisoitunut apartheid-myönteisyys tuntui tietysti silloin kymmenisen vuotta sitten, kun esimerkiksi Milla Hannulan tämän asian maininnut puolustelukirja halla-aholaisista oli pinnalla, aika kaukaa haetulta perustalta uudelle äärioikeistolle. 80-luvulta muistan yhden ohjelmallisesti apartheid-myönteisen omakustannekirjailijan, Lasse Juhani Lehtisen (ei sama kaveri kuin poliittinen viihdekirjailija Lasse Lehtinen ilman Juhania), joka nykyään on kuulemma jonkinlaisen perussuomalaisen ajatuspajan tai sivistysliiton toiminnanjohtaja. (Maistelkaapa tätä: perussuomalaisten sivistysliitto? Kuulostaa ihmissyöjien vegaaniyhdistykseltä.)

För tio år sen nämnde Milla Hannula i sin apologetiska skrift om den nya extremhögern precis denna organiserade apartheidvänlighet som en viktig faktor bakom rörelsen, men då kändes det rätt långsökt. Jag kom bara ihåg en programmatisk apartheidvänlig författare som nångång på åttitalet gav ut sina skriverier på eget förlag, Lasse Juhani Lehtinen hette han (inte samma person som Lasse icke-Juhani Lehtinen, känd för sina politiska förströelseromaner). I dag lär Lasse Juhani Lehtinen leda någon sorts sannfinsk tankesmedja, eller var det nu ett bildningsförbund. (Ett sannfinskt bildningsförbund? Låter som en veganförening för människoätare.) 

Pitää tietysti sitäkin miettiä, kuinka oikeistolaista rasismi silloin ennen vanhaan oli. Perustuslaillisen Oikeistopuolueen (vai oliko se silloin vielä Perustuslaillinen Kansanpuolue?) yhdenaikainen presidenttiehdokas Ahti M. Salonen oli tannerilainen sosiaalidemokraatti, mutta ilmeisesti asenteiltaan aika rasistinen, koska hän oli toiminut jonkinlaisena kauppaedustajana Etelä-Afrikassa ja ymmärrettävistä syistä omaksunut valkoisten vallanpitäjien käsitykset. Antikommunismi oli osa tannerilaisuutta, eikä ole väärin olettaa, että antikommunismi teki Ahti M. Salosen kaltaisesta henkilöstä vastaanottavaisen sellaiselle propagandalle, joka esitti kaikenlaiset mustien emansipaatioyritykset kommunismina.

Man bör givetvis också tänka efter, i vilken utsträckning rasism förr i tiden alls stod i sammanhang med just högern. Konstitutionella Högerpartiets presidentkandidat (eller var det ännu Konstitutionella Folkpartiet på den tiden?) Ahti M. Salonen var en tanneriansk socialdemokrat, men hade uppenbarligen en del rasistiska åsikter, ty han hade verkat som någon sorts handelsrepresentant i Sydafrika och av förståeliga skäl anammat de vita makthavarnas attityder. Tannerianerna var strikt antikommunistiska, och det är inte fel att anta att antikommunismen gjorde en person som Ahti M. Salonen mottaglig för den sorts propaganda som framställde alla svarta emancipationssträvanden som kommunism. 

Siihen aikaan rasistiset asenteet olivat paljon yleisempiä, tai ainakin hyväksytympiä, kuin nykyään. Suomalaiset eivät juuri tavanneet arjessaan tummaihoisia ihmisiä eivätkä muslimeja. Rasismia saattoi siksi avoimesti julistaa ja kannattaa; mutta toisaalta sitä ei tarvinnut erikseen julistaa ja kannattaa, koska sitä niin paljon ymmärrettiin yhteiskunnassa (kukaan ei yleensä vaivaudu äänekkäästi julistamaan eikä kannattamaan valtavirtaisia arvoja). Nyttemmin useimmat ihmiset tuntevat jo maahanmuuttajia ystävinä ja naapureina, jolloin tietämättömyydestä johtuva rasismi on vähentynyt eikä rasismia entiseen tapaan hyväksytä: jos vihaat muslimeja, vihaat myös minun rakasta ystävääni Ahmedia tai Zeynabia.

På den tiden var rasistiska attityder mycket mer utbredda, eller åtminstone mycket mer accepterade, än idag. Finnar lärde knappast känna mörkhyade eller muslimer i sin vardag. Därför kunde man öppet förkunna rasism, men å andra sidan behövde man inte särskilt förkunna rasism eller uttrycka sitt stöd för rasism, eftersom man aldrig är tvungen att särskilt förkunna eller stöda mainstreamvärderingarna i samhället. Nuförtiden känner de flesta människor invandrare som vänner eller grannar, vilket innebär att rasism som beror på ren ovetskap har minskat och att rasism i allmänhet inte längre tolereras som förr: hatar du muslimer hatar du också min kära vän Ahmed eller Zeynab.

Rasismin roolin muuttuminen siirryttäessä vanhasta uuteen äärioikeistoon sietääkin määritellä uudestaan. Onkin ehkä osuvampaa, että ihonvärirasismi ei näytellyt kovin merkittävää osaa perinteisessä suomalaisessa isänmaallisuudessa ja puolustustahdossa, ja että tämä perinteinen isänmaallisuus ja maanpuolustushenki oli oleellisempi osa vanhan äärioikeiston ideologiaa ja moraalista oikeutusta kuin rasismi. Mutta Jalonen on siinä tietysti oikeassa että varsin halla-aholainen rasistinen retoriikka luonnehti ulkoparlamentaarisen äärioikeiston kirjoittelua jo 1980-luvulla.

Rasismens förändrade roll i den nya extremhögern bör sålunda definieras på nytt. Det är kanske mera träffande att säga, att ren hudfärgsrasism inte spelade någon betydande roll för traditionell finsk fosterländskhet och försvarsvilja, och att denna traditionella fosterländskhet och försvarsvilja utgjorde en viktigare aspekt av den gamla extremhögerns ideologi och moraliskt självberättigande än rasismen. Men Jalonen har givetvis alldeles rätt i att mycket halla-ahoitisk rasistisk retorik karaktäriserade den utomparlamentariska extremhögerns skriverier redan på 1980-talet.

Olen kuitenkin ollut taipuvainen kyseenalaistamaan rasismin tärkeyden vanhemmalle äärioikeistolle mm. siksi, että hiljattain edesmennyt turkulainen äärioikeistosuuruus Olavi Mäenpää oli omilta kannoiltaan ailahtelevaisempi kuin ohjelmallisen rasistin olisi pitänyt olla. Kuten tiedossa on, Mäenpää oli retorisella tasolla hyvin rasistinen. Samanaikaisesti hän kuitenkin kelpuutti nyrkkeilyvalmennettavikseen maahanmuuttajataustaisia poikia ja oli kaikesta päätellen henkilökohtaisesti reilu ja mukava mies valmennettavilleen.

Jag har dock tenderat att ifrågasätta rasismens viktighet för den äldre extremhögern bl a därför att Olavi Mäenpää, den nyligen framlidne koryfén inom extremhögern i Åbo inte var en så programmatisk rasist som man kunde föreställa sig. Som bekant hade Mäenpää ingenting emot att uttrycka sig i mycket rasistiska ordalag. Samtidigt tyckte han om att boxningsträna unga killar av invandrarbakgrund, och enligt alla vittnesmål bemötte han grabbarna rättvist och vänligt.

Syntyy vaikutelma, että Mäenpäälle rasismia tärkeämpää oli miehisyys nimenomaan ruumiillisuudeksi, liikunnallisuudeksi ja maanpuolustushengeksi miellettynä. Toisin sanoen hän julisti rasismia viime kädessä vain ärsyttääkseen politiikassa vaikutusvaltaisia naisia, koska tiesi heidän paheksuvan sitä. Mäenpään käsitys miehisyydestä oli ehkä karkea ja raaka, mutta rasismi oli vain osa tätä karkeutta ja raakuutta, yksi sen ilmenemistavoista. Ja ilmenemistapa on eri asia kuin sisältö.

Intrycket som uppstår är att rasism inte var ett egenvärde för Mäenpää, utan att han snarare lade vikt vid manlighet med konnotationer av kroppslig kraft, motion och försvarsvilja. Sålunda förkunnade han rasism främst för att gå politiskt inflytelserika kvinnor på nerverna, eftersom han visste att dessa skulle ogilla detta. Mäenpääs uppfattning av manlighet var kanske brutal och ohyfsad, men rasismen var bara ett sätt att uttrycka denna brutalitet, ett av flera. Och det är skillnad på uttryckssätt och substans.

Mäenpäällä oli siis jokin ylempi moraalinen periaate äärioikeistolaisuutensa takana (isänmaallisuuden ja maanpuolustuksen tärkeys ja miehinen fyysisyys sen osana) - periaate, jolle rasismi oli alisteinen. Kun hän tapasi nuoria maahanmuuttajapoikia, jotka vastasivat hänen miehisyysihanteitaan ja olivat valmiita myös kehittämään itseään niiden mukaan, hän saattoi panna rasisminsa sivuun. Tämä ei lakkaa askarruttamasta minua.

Mäenpää hade alltså någon högre moralisk princip bakom sin högerextremism (fosterländskheten, försvarsvänligheten och den fysiska manligheten) - en moralisk princip som var viktigare och mera fundamental än rasismen. När han lärde känna unga invandrarkillar som uppfyllde hans manlighetsideal och var beredda att utveckla sig själva i enlighet med dem, kunde han åsidosätta sin rasism. Det här är någonting som fortfarande sätter myror i huvudet på mig.
 
Mäenpään puolueyritelmät tunnetusti kaatuivat aina nopeasti siihen, että hän riitaantui toisten äärioikeistolaisten kanssa. Mutta riitoihinkin on jokin syy. Mäenpää kertoi useassakin yhteydessä yhden todennäköisen syyn: hän ei pitänyt esim. Jussi Halla-ahoa missään arvossa, koska tämä ei ollut käynyt armeijaa, vaan mennyt sivariin. Eli - ei täyttänyt niitä vaatimuksia, joita Mäenpää isänmaalliselle taistelutoverille asetti.

De politiska partier som Mäenpää grundade eller anslöt sig till föll som bekant av sig själva som den gamla gärdesgården, för det blev alltid gräl och gruff när han försökte samarbeta med andra högerextremister. Men det finns alltid skäl bakom gräl. Det var i flera sammanhang Mäenpää nämnde ett sannolikt skäl: han kunde inte uppskatta t ex Jussi Halla-aho, eftersom denne inte gjort sin värnplikt på det vanliga sättet, utan föredragit civiltjänst. Sålunda uppfyllde han inte de krav som Mäenpää ställde en vapenbror i kampen för fosterlandet. 

Humanitaarinen suojelu poistettiin ja tehtiin virhe, myöntää nyt Sipiläkin - Även Sipilä medger nu att det var ett fel att avskaffa humanitärt beskydd

Ennen kuin persut päästettiin mestaroimaan maahanmuuttopolitiikkaa, täällä oli käytössä ns. toissijainen humanitaarinen suojelu sellaisille tapauksille, joiden kohdalla turvapaikkakriteerit eivät täyttyneet, mutta joita ei voitu palauttaa mullin mallin oleviin, hallituksettomiin kotimaihinsa. Tämä oli ennen kaikkea pragmaattinen tapa merkitä väliinputoajat yhteiskunnan kirjoihin ja kansiin. Tällä estettiin muille länsimaille niin tyypillisten paperittomien, maanalaisten ja usein rikoksilla tai prostituutiolla itsensä elättävien laumojen syntyminen Suomeen. Mutta tämä menettely suututti äärioikeistoa pelkän nimensä vuoksi. Siinähän oli tuo kammottu ja kirottu sana "humanitaarinen".

Innan sannfinnarna tilläts mixtra med invandringspolitiken, hade vi någonting som kallades för sekundärt humanitärt beskydd, avsett för sådana asylsökande som inte uppfyllde kriterierna men som inte kunde återbördas till sina kaotiska, regeringslösa hemländer. Det här var främst ett pragmatiskt sätt att hålla koll på de som inte hade egen kategori att klassas i. Därigenom undgick vi den situation som rådde i många andra västliga länder, dvs skaror av odokumenterade, underjordiska utlänningar som ofta livnärde sig på brottsliga aktiviteter eller prostitution. Men den här proceduren bragte extremhögern till raseri bara därför att de så ogillade ordet "humanitär".

Kun persut sitten saivat vaaleilla vaikutusvaltaa, he riensivät lakkauttamaan humanitaarisen suojelun. Seuraukset olivat arvattavat: kotimaahan palauttamista pelkäävät nuoret miehet alkoivat vältellä viranomaisia ja elättää itseään rikollisuudella ja homoseksuaalisella prostituutiolla, aivan kuten vastaavanlaiset kulkurit muissa länsimaissa. 

Väl efter att ha tillskansat sig politiskt inflytande skyndade sig sannfinnarna att avskaffa förfarandet med humanitärt beskydd. Följderna var de som alla befarat: unga män rädda för att återbördas till hemlandet började gömma sig undan myndigheterna och leva på brottslighet och bögprostitution.

Olisikohan syy ottaa lusikka kauniiseen käteen ja myöntää, että humanitaarinen suojelu oli pragmaattista ja järkevää politiikkaa, että sen lakkauttaminen oli ideologialähtöistä sähläystä ja että sen palauttaminen olisi järkevää? Toki persujen ja hommalaisten mieliksi sille voisi keksiä jonkin heikäläisten pirtaan sopivan, ikäviä humanitaarisuusviittauksia vailla olevan nimen, esimerkiksi tehostettu neekerivalvonta. Tämä saisi Hommankin väen vakuuttuneeksi, ja kaikki olisivat tyytyväisiä.

Vore det inte dags att äntligen ta skeden i vacker hand och medge att humanitärt beskydd var pragmatisk och förnuftig politik, att det avskaffades överilat av rent ideologiska skäl och att det vore klokast att återinföra det? För att glädja sannfinnarna och hommaiterna kunde man visserligen hitta på ett nytt namn för den gamla paragrafen, ett namn utan det där för extremhögern så förhatliga ordet "humanitär". En möjlig ny benämning kunde vara effektiverad negerövervakning. Det här skulle säkert övertyga "invandringskritikerna", och lösningen skulle tillfredsställa alla.

perjantai 14. syyskuuta 2018

Uusi uhkausviesti - Ett nytt hotelsebrev

"Aidot kansallissosialistit" osoitteessa kansallissosialismia@secmail.pro jatkavat häirikköviestien lähettelyä. Tänään on vastaanotettu seuraava viesti:

De självutnämnda "äkta nationalsocialisterna" bakom adressen kansallissosialismia@secmail.pro fortsätter med sina olaga hotelser. I dag har vi mottagit följande meddelande:

"
Sinua on nyt kolmesti varoitettu. Kyse on enää siitä, saatko riittävää hoitoa mielisairauksiisi, jotta voisit tehdä järkeviä päätöksiä.

Älä hyökkää kansallissosialisteja vastaan tai perheesi ja sukulaisesi 
kärsivät ennen sinua."

"Du har nu varnats tre gånger. Frågan lyder, om du får tillräcklig behandling för dina sinnessjukdomar för att kunna fatta förnuftiga beslut. Sluta med attacker mot nationalsocialister, eller din familj och dina släktingar ska lida före dig själv."

Tuo jankkaaminen mielisairauksista muuten viittaa vahvasti siihen, että tässä ei ole takana kukaan oikea kansallissosialisti, vaan eräs neitokainen (no jaa, nyttemmin entinen neitokainen), jonka kanssa minulla oli molemminpuoliseen syyttelyyn päättynyt suhdeyritelmä vuonna 2002. Poliisi tietää jo nimen.

Det där om sinnessjukdomar antyder att vi inte har att göra med en genuin nationalsocialist, utan en ung kvinna (inte längre så ung), med vilken jag år 2002 försökte starta ett förhållande med, något som slutade med ömsesidiga hatfyllda beskyllningar. Polisen känner redan till namnet.

Sovitteluratkaisu näiden oletettujen "kansallissosialistien" kanssa on sikäli vaikea, ettei ole aivan selvää, mikä kirjoituksissani on "hyökkäämistä kansallissosialisteja vastaan". Ensimmäisestä uhkauskirjeestä päätellen heidän vertaamisensa Jussi Halla-ahoon oli se varsinainen loukkaus. Tässä asiassa olen kyllä samaa mieltä, että ketään ei pitäisi verrata Jussi Halla-ahoon, se on todella loukkaavaa jopa aitoja kansallissosialisteja kohtaan. Itse asiassa on julmaa sanoa jopa Jussi Halla-ahoa Jussi Halla-ahoksi, niin loukkaava tämä nimi on. Ajatelkaa Jussi Halla-aho-parkaa, jota ihan laillisesti saa nimitellä Jussi Halla-ahoksi koko loppuikänsä.

En kompromisslösning med dessa påstådda "nationalsocialister" försvåras faktiskt av att det inte är klart vad som i mina skriverier utgör "attacker mot nationalsocialister". Av deras första hotelsebrev att döma var det en svidande förolämpning att jämföra dem med Jussi Halla-aho. Jag tenderar att dela denna mening: ingen borde jämföras med Halla-aho, det är verkligen kränkande t o m mot genuina nationalsocialister. Egentligen är det t o m kränkande och grymt att kalla Jussi Halla-aho för Jussi Halla-aho. Tänk er att stackars Jussi Halla-aho helt lagligt kan kallas för Jussi Halla-aho resten av sitt liv.

tiistai 11. syyskuuta 2018

Mikään ei piristä kuten uhkauskirje tiistaiaamuna - Inget är mera uppfriskande än ett hotelsebrev på tisdag morgon

Mikään ei piristä kuten uhkauskirje tiistaiaamuna. Jaan sen kanssanne.

Ingenting är så uppfriskande som ett hotelsebrev på tisdag morgon. Jag delar det gärna med er.

Lähetetty Windows 10:n Sähköpostista

Sänt genom Windows 10-epost

Lähettäjä: kansallissosialismia@secmail.pro
Lähetetty: maanantai 10. syyskuuta 2018 22.13
Vastaanottaja: [...]
Aihe: Tiedoksi Panulle

Från: kansallissosialismia@secmail.pro
Tid: måndag den 10 september 2018 kl 22.12
Till: [...]
Om: Panu för kännedomNyt sinun Panu täytyy ymmärtää muutama tosiasia:

Nu måste du Panu inse ett par fakta:

Meillä oikeilla kansallissosialisteilla ei ole mitään tekemistä maanpetturin ja kryptojuutalaisen Jussi Halla-ahon eikä hänen kannattajiensa kanssa. Olemme paljon älykkäämpiä kuin tämä muinaiskirkkoslaavin tohtori, joka taas on ilmiselvästi älykkäämpi kuin sinä. Meitä on paljon enemmän kuin kaltaisiasi netissä kaiken aikaa paskaa puhuvia mielenterveyspotilaita. Me olemme myös organisoituneempia kuin te. Sinulla ei ole mitään mahdollisuuksia voittaa aitoja kansallissosialisteja.

Vi äkta nationalsocialister har ingenting gemensamt vare sig med landsförrädaren och kryptojuden Jussi Halla-aho eller med hans anhängare. Vi är mycket mera intelligenta än denne doktor i fornkyrkoslaviska, som å sin sida är uppenbart mer intelligent än du. Vi är mycket fler än sådana som du, psykpatienter som hela tiden pratar skit på nätet. Vi är också mera organiserade än ni. Du har inga chanser att besegra genuina nationalsocialister. 

Tämä on elämäsi tärkein päivä. Voit valita maanpaon Irlantiin tai Ruotsiin, joissa monet mielisairautesi jäävät ainakin aluksi huomaamatta, jolloin ehkä voit saada töitä. Valintasi ei koske ainoastaan sinua vaan myös perhettäsi, jota vahingoitamme armotta, mikäli tarpeen. Tiedämme missä asut perheesi kanssa [---] ja me löydämme vastakin teidät helposti mistä hyvänsä päin Suomea.

Det här är den viktigaste dagen i ditt liv. Du kan välja landsflykt till Irland eller Sverige, där dina talrika sinnessjukdomar åtminstone till att börja med saknar uppmärksamhet, så att du kanske kan få ett jobb. Ditt val gäller inte bara dig utan även din familj, som vi obarmhärtigt kommer att tillfoga skada, om det behövs. Vi vet var du bor med din familj [...] och vi kommer också hädanefter att kunna hitta er var i Finland ni än befinner er.


Sieg Heil!

[översättning behövs antagligen inte]

Tämä täyttää tietysti jo sellaisenaan laittoman uhkauksen tunnusmerkistön, mutta hupaisaa kyllä myös Jussi Halla-aho -parka joutuu tässä mitä ilmeisimmin rikoksen kohteeksi: häntähän nimitellään maanpetturiksi, mikä on kunnianloukkaus, ainakin kun väite esitetään ilman perusteluja. ("Kryptojuutalainen" ei nähdäkseni ole kunnianloukkaus, koska juutalaisuus ei ole rikos, ei julkisesti eikä salaa harjoitettuna, vaan uskonnonvapauslainsäädännön suojaama uskonnollinen vakaumus.) Muuten olen sitä mieltä että tämä uhopostaaja on luultavasti pikemminkin henkilökohtaisella asialla kuin oikeasti mikään "kansallissosialisti", ja mitä todennäköisimmin hän on myös naispuolinen (itse asiassa luulen tietäväni nimenkin). Sanoisin, että kokonaisen poliittisen puolueen johtajana Jussi Halla-aho on suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti ottaen merkittävämpi kuin tällaiset puskasta ampuvat uhkailijat. Siksi hän on myös vaarallisempi. Tämä on tunnustus, jonka hän aivan objektiivisin perustein ansaitsee.

Det här hotelsebrevet uppfyller givetvis som sådant rekvisiten för brottet olaga hot, men komiskt nog är det här också ett brott mot stackars Jussi Halla-aho. Han betecknas i det här hotelsebrevet som landsförrädare, vilket ju är ärekränkning, åtminstone om beskyllningen inte underbyggs med argument. ("Kryptojude" är enligt min mening inte en ärekränkning, eftersom det inte är ett brott att vara jude, varken öppet eller i smyg: den mosaiska tron är en religiös övertygelse som åtnjuter laga skydd.) Förresten anser jag att skribenten inte är medlem i någon "nationalsocialistisk" organisation - snarare går hon (ja, jag tror det är en hon och antar också att jag vet vad hon heter) sina egna högst personliga ärenden. I övrigt konstaterar jag att Jussi Halla-aho, som leder ett helt politiskt parti, innehar en viktigare och mera inflytelserik ställning i vårt samhälle än sådana här krypskyttar. Därför är han också farligare. Det här är en erkänsla han på rent objektiva grunder förtjänar.

Voihan tämä näppissoturi olla oikeakin äärioikeistolainen, en minä sitä sano. Pari kaveriakin ovat juuri tässä päivän-parin aikana saaneet uhkauksia. Ilmeisesti Ruotsin vaalitulos ottaa koville.

Jag vill nu inte helt utesluta den möjligheten att vi här har en autentisk högerextremist. Efter svenska riksdagsvalet har ett par kompisar också fått onlinehotelser. Tydligen har valresultatet inte helt motsvarat förväntningarna.

maanantai 10. syyskuuta 2018

Natsiterroristit omivat kansalaishyveitä nimiinsä noudattamatta niitä - Hur våra nazistiska terrorister lägger beslag på medborgerliga dygder som de ger katten i

Katsokaapa tätä kuvaa, jota levittelee somessa mm. gradunväärentäjä Laura Huhtasaari:

Kolla den här bilden, som det bl a är examensförfalskaren Laura Huhtasaari som sprider på sociala medier:
Käydään tämä läpi sitten kohta kohdalta. Kuvassa siis sanotaan (jos se ei näy riittävän suurena):

Låt os sen genomgå det här punkt för punkt. På bilden står det alltså:

"Onko lapsestasi tullut äärioikeistolainen? Hälyttäviä merkkejä:
* Välttelee huumeita ja päihteitä
* Vaalii fyysistä ja henkistä hyvinvointia
* Haluaa puolison ja oman perheen
* Lukee klassikkokirjallisuutta
* Viihtyy ulkona luonnossa
* Arvostaa kansansa historiaa ja kulttuuria
* Vierastaa postmodernismia ja feminismiä"

"Har ditt barn blivit högerextremist? Alarmerande tecken:

* Att barnet undviker knark och rusmedel
* Att barnet värnar om fysiskt och psykiskt välmående
* Att barnet i sinom tid vill gifta sig och ha familj
* Att barnet läser klassisk litteratur
* Att barnet trivs ute i naturen
* Att barnet uppskattar sin nationella historia och kultur
* Att barnet inte dras till postmodernism och feminism"

Tämän nerokkuuden allekirjoittanut "Häirintäyhdyshenkilöiden liitto" on tunnettu äärioikeistolainen häirikköprofiili. Nimi lienee sitä latteaa ironiaa, jota äärioikeiston propaganda nykyisellään on niin täynnään.


Den här fyndigheten har undertecknats av någonting som heter "Förbundet Kontaktpersoner för antastade", eller "...för antastare" (det finska namnet är något oklart formulerat). Namnet utgör ett exempel på den banala och tillgjorda ironi som nuförtiden genomsyrar högerextrem propaganda. 

"Postmodernismin ja feminismin vierastaminen" on tietysti äärioikeiston koodikieltä esim. oikeusvaltion vihaamiselle ja Teuvo Roskala -henkisille parisuhdeasenteille, mutta nuo muut heitot ovat suorastaan loukkaavia. Ensinnäkin tuo ajatus, että äärioikeistolaisuuteen kuuluisi raittius. Mehän tiedämme, että esimerkiksi Jussi Halla-aho on ikoninen tupakoitsija. Teuvo Hakkarainen taas ryyppää moottoripyörämiesten seurassa. Tony Halme ratkesi yhtä mittaa päihteisiin, vaikka välillä muka tulikin uskoon ja raitistui (äärioikeistolaiset eivät kaikesta päätellen tunnusta muita raittiuden lajeja olevankaan kuin tämä). Ja mitä sitten tulee esimerkiksi Marco de Witin tilaisuuksien yhteydessä kadulla räyhääviin äärioikeistolaisiin, tekee mieli lainata erästä heidän oman aatteensa tärkeimmistä oppi-isistä: sen, että he eivät ole ainakaan vedensuosijoita, näkee jo heidän ulkoisesta olemuksestaan.

"Att inte känna sig dragen till postmodernism och feminism" är naturligtvis högerextremt kodspråk t ex för att hata rättsstaten och hysa sexistiska attityder som Teuvo Roskalas, men resten är i det närmaste förolämpande. Till exempel det där om att högerextremister skulle motsätta sig knark och beroendeframkallande medel. Jussi Halla-aho är som bekant en ikonisk tobaksrökare. Teuvo Hakkarainen brukar supa tillsammans med hojkillar. Tony Halme satt fast i knark- och alkoholträsket trots att han ibland låtsades komma till tron och bli nykter med Herrens hjälp (tydligen är det här den enda nykterhet som enligt extremhögern existerar). Vad sen gäller de högerextremister som grasserar på gatorna under de demonstrationer som organiseras av Marco de Wit, tänker jag citera en av deras ideologis gamla mästare: att det här inte är folk som tycker om vatten kan man se redan på utseendet.

Muistutan taas kerran, että niiden seitsemän vuoden aikana, kun minulla oli mediassa oma pärstäke, kirjoitin aika paljon raittiuden puolesta ja pidin pilkkanani kaikenlaisia viinan- ja kannabiksenvapauttajia. Tämä ilmeisesti suututti näitä "raittiuden ystäviä" niin paljon, että minut piti oikein netinlaajuisella törkykampanjalla vaientaa.

En gång till vill jag framhäva att jag under de sju år jag hade egen kolumn i medierna faktiskt skrev en hel del för att främja nykterheten och göra mig lustig över allehanda förespråkare för friare sprithandel och legalisering av cannabis. Det här drev dessa "nykterister" till sådant raseri att de fyllde hela det finska Internet med skräpskriverier om mig och till slut lyckades tysta ned mig.

Ennen vanhaan raittiudella oli huono maine siksi, että sen edistäjiä pidettiin tekopyhinä: sellaisina, jotka juovat salaa viiniä ja saarnaavat julkisesti veden puolesta (tämä taas on viittaus Heinrich Heineen). Raittiusväki nähtiin taas yhtenä moralisoivien tätien ja setien yhdistyksenä, joka julisti hyveellisyyttä alempina pitämilleen eikä noudattanut omia periaatteitaan. Sitten tulivat hyvät ajat, joilloin nuoret alkoivat olla omatoimisesti raittiita, eikä se edes ollut heidän mielestään kovin iso juttu. Mutta ilmeisesti äärioikeisto haluaa takaisin juuri ne vanhat pahat tekopyhyyden ajat.

Förr i världen ansågs nykterhetsaktivister vara skenheliga: för att anspela på Heinrich Heine var de sådana som drack vin i smyg medan de i offentligheten predikade för vatten. Nykterhetens vänner uppfattades som en förening för moraliserande tanter och gubbar som förkunnade ovanifrån hur fotfolket borde uppföra sig utan att i sitt eget privatliv iaktta samma principer och dygder. Sen blev det bättre tider, då unga människor kunde vara helnyktra utan att ens göra ett stort nummer av det. Men tydligen vill extremhögern återinföra den gamla skenheligheten.

Mitä sitten tulee "fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin vaalimiseen", se on samantyyppinen valhe kuin tuo yritys esitellä äärioikeisto jonain raittiusyhdistyksenä ja voidaan sivuuttaa samanlaisin perustein. Varsinaista fyysistä hyvinvointia äärioikeiston alaluokkaisempi osa edistää lähinnä käymällä salilla ja harrastamalla kamppailulajeja. En tiedä, missä määrin heikäläiset vaalivat "henkistä hyvinvointia" ja miten, mutta eivät todellakaan millään erityisen tehokkaalla tavalla päätellen siitä, että huomattava osa heikäläisistä on rasismissaan ja vihassaan enemmän tai vähemmän fiktiivistä "vihervasemmistoa" kohtaan loitontunut jo kauas mielisairauden puolelle. Esimerkiksi Homma-foorumilla esiintyy selvästi psykoottisessa tilassa olevia kirjoittajia, joita aateveljet kuitenkin puolustelevat ja joiden harhoja he selittävät parhain päin.

Vad sedan gäller det där om att "värna om fysiskt och psykiskt välmående", är det en precis likadan lögn som försöket att framställa extremhögern som nykterhetsförening och bör förbigås likaså. Den del av extremhögern som representerar mera kriminella socialgrupper brukar främja sitt välmående mest på gymnastiksalen eller genom att träna kampsport. Jag vet inte hur de "värnar om sitt psykiska välmående", men tydligen inte på något effektivt sätt, för en del av dem har i sin rasism och i sitt hat på den mer eller mindre fiktiva "gröna vänstern" för länge sen tappat sin psykiska hälsa. På det högerextrema diskussionsforumet Homma uppträder det skribenter som otvetydigt är i psykotiskt tillstånd, men de tas konsekvent i försvar av idékamraterna och deras vanföreställningar bortförklaras.

Sitten tuo "haluaa puolison ja oman perheen". Äärioikeiston kyky pitäytyä vanhoillisiin perhearvoihin omassa elämässään on tunnettu. Sebastian Tynkkynen on hakenut itselleen homopoikaystävän Afrikasta (hän käyttäytyy siis tavalla, joka on suorastaan karkein mahdollinen karikatyyri "vihervasemmistolaisesta"). Jussi Halla-aholla on avioton lapsi nuoren jalkavaimon kanssa. Samoin Simon Elolla. Mikael Lith on tuomittu oikeudessa entisen tyttöystävänsä pahoinpitelystä ja uhkailusta. Melkein (mutta vain melkein!) tulee sääli näitä poikia, joiden on käytännössä näin vaikeaa elää saarnaamansa mukaisesti.

Sen den där historien om att vilja gifta sig och ha egen familj. Det är välbekant att högerextremister inte riktigt efterlever de konservativa familjevärden de säger sig omhulda. Sebastian Tynkkynen har importerat en homosexuell pojkvän från Afrika (jösses, han uppför sig som den värsta tänkbara karikatyr hans egna kamrater kunde teckna på en "vänstergrön människa"). Jussi Halla-aho har ett utomäktenskapligt barn med en konkubin. Simon Elo likaså. Mikael Lith har misshandlat en före detta flickvän och skrämt henne med hotelser. Man blir nästan (men bara nästan!) frestad att tycka synd om de här killarna som har så svårt att leva som de lär. 

Seuraavaksi sitten tuo väite, että olisi erityisen äärioikeistolaista "lukea klassikkokirjallisuutta". Itse olen jo pikkupoikana lukenut klassikkokirjallisuutta melkoisen ahnaasti, esimerkiksi Ivanhoe ja Alexandre Dumas'n tuotanto tulivat tutuiksi jo alle kymmenvuotiaana. (Koska äärioikeisto ei kuitenkaan tiedä, mistä puhun, ja luulee tässä olevan kysymys jostain kommunistisista teoksista, merkittäköön pöytäkirjaan, että Ivanhoe on Walter Scottin seikkailuromaani ritarien keskiajalta, Alexandre Dumas taas kirjoitti sellaiset moneen kertaan filmatut ja televisioidut klassikot kuin Monte Criston kreivi ja Kolme muskettisoturia.) Ei minusta silti äärioikeistolaista tullut, vaikka kotona vallitsi ankaran kommunisminvastainen ilmapiiri - kaipa siksi, että nuorena maalaisliittolaisena paikallispoliitikkona lapuanliikkeen ahdistelemaksi joutunut isoisäni varoitti ehdottomasti myös kaikenlaisesta fasismista.

Låt oss sedan ta itu med det där påståendet att det vore särskilt högerextremt att "läsa klassisk litteratur". Jag har ju redan som en liten gosse läst klassisk litteratur, jag var yngre än tio år när jag t ex tog del av Ivanhoe eller Alexandre Dumas' romaner. (Extremhögern inbillar sig säkert att det handlar om någon sorts kommunistisk litteratur, så det är väl klokast att påpeka att Ivanhoe är en äventyrsroman av Walter Scott som handlar om en riddares bragder på medeltiden, medan Dumas författat sådana klassiker som Greven av Monte Cristo och De tre musketörerna.) Trots den strängt antikommunistiska atmosfär som härskade hemma hos oss blev jag inte högerextremist - kanske därför att min morfar, som blivit terroriserad av Lapporörelsen som ung lokalpolitiker i Agrarförbundets led, alltid också varnade för fascism.

"Viihtyy ulkona luonnossa", hehhehhee. Ainoa luonto, jossa äärioikeisto viihtyy ulkona, tuntuvat olevan kaikki ne torit ja aukiot, joilla he riehuvat joukolla humalassa ahdistellen ihmisiä. Toki välillä pidetään erilaisia kulkueita muka sotaveteraanien muistoksi, joiden yhteydessä epähuomiossa sitten saatetaan turmella esimerkiksi suomalaisten YK-sotilaiden muistomerkki.

"Trivs ute i naturen", javisst ja. Det enda stället "ute i naturen" där extremhögern trivs förefaller vara alla de torg där dess berusade aktivister raglar omkring och antastar förbigående. Ibland har man visst allehanda demonstrationståg, kantänka för att hedra krigsveteraner, som sen slutar med att man av misstag förstör t ex minnesmärket till finska FN-soldater.

Mistä tullaankin sitten tuohon väitteeseen, että äärioikeisto jotenkin "arvostaisi kansansa historiaa ja kulttuuria". Silloin kun minulla vielä oli oma nettikolumni, kirjoittelin siihen usein ihan epäpoliittisia ja harmittomia juttuja, joissa pohdin esimerkiksi Spede Pasasen kaltaisia suomalaisia kulttuuri-ilmiöitä, enkä mitenkään negatiivisessa valossa. Juuri tällaisten juttujen kommenttiosastoille syöksyi yleensä lauma äärioikeistolaista pohjasakkaa rypemään oman törkeytensä liejussa. Ilmeisesti "oman kansan historian ja kulttuurin arvostamisen" on tapahduttava tiukasti äärioikeistolaisten valvonnassa ja äärioikeiston haluamalla tavalla, jotta se miellyttäisi heikäläisiä.

Nu är det naturligt att besvara det där påståendet om att extremhögern kantänka "uppskattar nationell historia och kultur". När jag ännu hade egen webbkolumn skrev jag gärna om helt opolitiska, harmlösa teman som hade med inhemsk kultur att göra: ett exempel var komikern och filmmakaren Pertti "Spede" Pasanen, som jag faktiskt framställde i positiv dager. Det var precis efter sådana drapor som kommentarlådan brukade erövras av en skara högerextrem pöbel som njöt av att vältra sig i sin egen oförskämdhets träck. Man fick verkligen inte uttrycka sin "uppskattning för ens egen nationella kultur och historia" annat än under sträng högerextrem uppsikt och med högerextremt godkännande. 

Tai sitten touhun takana tosiaankin on Venäjä, joka pyrkii näiden yhteistoimintamiestensä avulla heikentämään suomalaisen yhteiskunnan sisäistä solidaarisuutta ja koheesiota. Asia on näetsen niin, että kokemusta yhteisestä suomalaisuudesta luo nimenomaan mahdollisuus puhua suomalaisesta kulttuurista toisten suomalaisten kanssa. Se, että voimme puhua vaikka Speden elokuvista, on oleellisempi osa henkistä maanpuolustusta kuin tiedostammekaan. 

Eller kanske är det ändå Ryssland som ligger bakom allting och utnyttjar dessa sina kollaboratörer för att skada den interna solidariteten och kohesionen i det finländska samhället. Det förhåller sig nämligen så att den gemensamma finskheten som upplevelse består i att kunna diskutera finsk kultur med andra finnar. Att vi kan diskutera t ex Spedefilmer utgör en viktigare del av fosterlandets psykologiska försvar än vi vanligen ens är medvetna om.

Mutta nyt maassa vallitsee sellainen nettiterrorin ilmapiiri, että edes Spedestä ei voi puhua saamatta niskaansa laumaa kommunistiksi haukkuvia äärioikeistolaisia, jotka selittävät jotain koossapysymätöntä maahanmuutosta. Toisin sanoen merkittävä puolustuslinja on murtunut. Äärioikeisto on varastanut meiltä kansallisen kulttuurin (toki valtavirtamedioiden avustuksella). Ja tästä hyötyy vain Venäjä.

I dag råder dock i landet en sådan atmosfär av onlineterror, att man inte ens kan nämna Spede utan att genast bli omringad av en skara högerextremister som kallar en för kommunist och yrar någonting osammanhängande om invandring. Sålunda har en viktig försvarslinje brutits. Extremhögern har stulit vår nationella kultur (givetvis med flankstöd av mainstreammedierna). Och den enda som drar nytta av det här är Ryssland.

PS: Muuten on kiintoisaa, ettei tuossa luettelossa mainittu lapsen kiinnostuksesta maanpuolustukseen. Siksiköhän, että maanpuolustus on tässä maassa määritelmällisesti isänmaan puolustamista maahanmuuttokriitikoille pyhää Venäjää vastaan?

PS: Förresten är det intressant att den där uppräkningen inte innehöll en enda anspelning på fosterlandets försvar. Är det månne därför att det i Finland enligt definitionen handlar om att försvara Finland mot det för invandringskritikerna heliga Ryssland?

sunnuntai 9. syyskuuta 2018

Vanha ja uusi äärioikeisto (taulukkomuodossa)

Huom: tätä taulukkoa on esitetyn kritiikin valossa päivitetty 20. syyskuuta 2018.Vanha äärioikeisto (perinteinen isänmaallisuus)


Uusi äärioikeisto (kansainvälinen fasistinen ideologia)


Vihollinen Neuvostoliitto, kommunismi, vasemmisto Oman maan etniset vähemmistöt, maahanmuuttajat, liberaali demokratia (joka retoriikan tasolla leimataan kommunismiksi)
Puolustettava hyvä Isänmaa, Suomen itsenäisyys ja länsimainen luonne Valkoinen rotu
Suhtautuminen Yhdysvaltoihin Vapaan maailman pelastaja Ristiriitainen, lisääntyvässä määrin vihamielinen
Suhtautuminen Venäjään (aiemmin Neuvostoliittoon) Maailman veripunainen vihollinen. Pragmaattinenkin yhteistyö on pikkusormen antamista Saatanalle Lisääntyvässä määrin myönteinen, nähdään pragmaattisena liittolaisena, jopa ”valkoisen rodun pelastajana”
Suhtautuminen juutalaisiin ja Israeliin Kristittyjen velvollisuus puolustaa juutalaisia ja Israelia; arabit nähdään Neuvostoliiton käsikassarana Ulkomailta tuotua klassista antisemitismiä salaliittoteorioineen. Samalla Israelin valtioon voidaan suhtautua hyvinkin myönteisesti, koska se surmaa arabeja. Antisemitismi voi liittyä sionismimyönteisyyteen: ajatellaan, että lännen juutalaisvähemmistöt tulee lähettää Israeliin eheytymään oikean kansallismielisen kansakunnan osaksi
Suhtautuminen aseistakieltäytymiseen Suomessa Maanpetturuutta, karkuruutta, valapattoutta, kommunismia Hyväksytään, koska Suomen armeija puolustaa myös afrikkalaistaustaisia, muslimeja ym. halveksittuja ryhmiä. Homma: ”En puolusta hyysäri-Suomea.”
Suhtautuminen suomenruotsalaisuuteen Suomen side länteen, siis periaatetasolla pikemminkin hyvä asia. Perustuslaillinen Oikeistopuolue oli ruotsinkielisen Georg C. Ehrnroothin puolue, ja puolueen äänenkannattaja oli kaksikielinen Pilkkaava, halveksiva. Suomenruotsalaisuuden hävittäminen on nykyäärioikeiston tärkeä strateginen pyrkimys.
Suhtautuminen Natoon Nato on lännen vapaiden kansojen liitto, josta Suomi on kommunistien ja Neuvostoliiton painostuksesta suljettu ulkopuolelle Lisääntyvässä määrin kielteinen, jopa demonisoiva. Jussi Halla-ahon Nato-myönteisyys on hänen viiteryhmässään yhä enemmän anomalia.
Suhtautuminen muslimeihin ja islamiin Ristiriitainen. Poliittisen islamin nousu herätti pelkoa, mutta toisaalta esimerkiksi islamilaisen Iranin puolta saatettiin pitää Irakia vastaan (koska sekulaarisen Irakin miellettiin olevan Neuvostoliiton liittolainen), samoin asetuttiin Afganistanin islamistien puolelle, koska Neuvostoliitto oli hyökännyt maahan Demonisoiva, absoluuttinen vihamielinen: muslimien pelkkä olemassaolo vaatii tuhoamissotaa
Suhtautuminen kristinuskoon Osa omaa identiteettiä, uskovaisuus tärkeä henkinen puolustuslinja kommunismia vastaan Hyväksikäyttävä: itse ollaan usein ankariakin ateisteja, mutta erityisesti pienet vapaakirkot nähdään käsikassarana, jonka avulla ”tyhmä kansa” voidaan näppärästi aivopestä rasismiin
Rasismin rooli Mobilisaatiovetonaula ja tapa ärsyttää vasemmistoa tai sellaiseksi miellettyjä. Pikemminkin keino kuin päämäärä sinänsä Päämäärä itsessään. Seksuaalis-sadistisia piirteitä saava riekkuminen toisenväristen kärsimyksillä sekä kaiken järjen mukaan täysin kotoutuneiden maahanmuuttajien henkilökohtainen vainoaminen esimerkiksi somessa oleellinen osa äärioikeiston poliittista toimintaa
EU (Neuvostoliiton aikana EEC) Kuten Nato: vapaiden kansojen yhteenliittymä, jonka ulkopuolelle Neuvostoliitto on väkisin sulkenut Suomen Yksiselitteisen negatiivinen
Suhtautuminen rock-musiikkiin ja muuhun kansainväliseen massakulttuuriin Kielteinen: pidetään siveettömänä, päihteiden käyttöä edistävänä, epäkristillisenä Käytännössä myönteinen, passiivisesti kuluttava
Suhtautuminen klassiseen suomalaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen Isänmaallisten klassikoiden, kuten Runebergin, tuntemista pidetään tärkeänä itseisarvona ja henkisenä maanpuolustuksena Tietämättömyys yhdistettynä tyhjiin korulauseisiin kansallisen kulttuurin arvostamisesta
Venäjän (aiemmin Neuvostoliiton) hyökkäys ja Suomen miehitys Absoluuttinen uhkakuva, joka saa eskatologisen luonteen. Maailman hirvein ja pelottavin asia, joka on torjuttava kaikin keinoin Mahdollisuuksia avaava tilanne, johon suhtaudutaan myönteisesti. Homma: ”voisin pyrkiä töihin miehityshallinnon palveluksessa”, ”Venäjän vallan alla suomenruotsalaisista ja maahanmuuttajista tulisi loppu”
Suhtautuminen oikeakielisyyteen Hyvä suomen kieli arvostettua, pyritään hiottuun itseilmaisuun ja vierassanojen välttämiseen osana isänmaallisuutta Huonoa suomea, pitkälle koulutetutkin tuntuvat arvostavan englannin taitoa enemmän kuin suomen. Täysin englannin mallin mukaan käytettyjä vierassanoja (”fabriikilla” ei tarkoiteta tehdasta, vaan kuitua tai kudelmaa). Usein ei osata käyttää suomen kulttuurispesifiä sanastoa oikein (liittyy huonoon suomalaisen kulttuurin tuntemukseen)
Suhtautuminen päihteisiin Vain alkoholi hyväksytään, jos sitäkään (alkoholin käyttö liittyy machomiehisyyteen, myös rappioalkoholismin tasoista rapajuoppoutta esiintyy). Vanhan äärioikeiston edustajat saattoivat olla raittiitakin. Pitkälti liberalisoitunut, mutta kaksinaismoralistinen: ”omien” huumeidenkäyttö ”on tätä päivää”, vastapuolta edustavat täysraittiitkin toisaalta leimataan rutiininomaisesti narkkareiksi. Rappioalkoholismin tasoinen rapajuoppous ei epätavallista
Suhtautuminen liikuntaan ja ruumiillisuuteen Omakohtainen voimaharjoittelu, nyrkkeilyharrastus ym. Ruumiinkunto osana maanpuolustusta Tietokoneensa ääreen läskiintyneitä näppäimistösotureita (poikkeuksena jokin Vastarintaliike, jonka toiminnassa väkivaltaharjoittelulla on oleellinen rooli)
Suhtautuminen Urho Kekkoseen Torjuva: aikalaisäärioikeistolaiset (eivätkä vain äärioikeistolaiset) katsoivat Kekkosen myötäilevän kommunisteja, käyttelevän diktaattorin otteita Vanhan hyvän ajan vahva johtaja, jota kaipaillaan takaisin. Tähän näkemykseen liittyy tietämättömyys Kekkosen todellisista linjauksista, jotka olivat aikalaisäärioikeistolle (ja olisivat nykyisellekin äärioikeistolle) hyvin vastenmielisiä.

Halla-aho, äärioikeistolaistoverit ja Venäjä - Halla-aho, hans högerextrema kamrater och Ryssland

Äärioikeiston riveistä kaikuu, kuten tiedämme, yhtä mittaa Venäjää ylistäviä, sitä myötäkarvaan silittäviä ja sille myötämielisiä lausuntoja. Koska Perussuomalaiset ovat nyky-Suomessa äärioikeiston johtava työkalu politiikan sisällä, on selvää, että näkyvät perussuomalaiset poliitikot ovat mukana tässä touhussa. Ja sekös kismittää äärioikeiston isää aurinkoista, Jussi Halla-ahoa.

Som vi vet hör vi hela tiden extremhögern prisa Ryssland eller åtminstone stryka Putin medhårs. Sannfinnarna är i dag extremhögerns främsta politiska verktyg, vilket innebär att mediasynliga sannfinska politiker är med om det här, och det förefaller irritera extremhögerns egen stålman Jussi Halla-aho en hel del.

Halla-aho esittää nämä lausunnot kannattajiensa vahingollisina möläyksinä, joilla annetaan aseita median ja muiden ilkeämielisten käsiin. Siis sellaisten ilkeämielisten, jotka haluavat leimata perussuomalaiset Venäjän viidenneksi kolonnaksi. Minuthan tunnetusti ajettiin senaikaisissa oloissa ennennäkemättömällä loanheittokampanjalla ulos mediasta, kun kehtasin sekä omaan selkäydintuntooni että Homma-foorumilta luettuun viitaten epäillä äärioikeistoa Venäjän masinoimaksi. Sittemmin kaikki väitteeni äärioikeiston Venäjä-yhteyksistä ovat osoittautuneet paikkansapitäviksi - pikemminkin liian varovaisiksi kuin liian rohkeiksi.

Halla-aho framställer uttalandena så att det bara är enstaka politiker som talar förbi munnen och lägger medierna och övriga elaka baktalare vapen i händerna. Sådana baktalare alltså som vill utmåla sannfinnarna som rysksinnade femtekolonnare. Jag blev som bekant genom en då ännu aldrig skådad pajkastningskampanj utvisad ur medierna, när jag vågade att både på basen av min egen ryggmärgskänsla och med anspelning på vad jag läst på webbforumet Homma misstänka att extremhögern stöttades av Ryssland. Sedan dess har alla mina farhågor om extremhögerns ryska kontakter besannats - i själva verket var jag snarare för försiktig än för förvägen.

Todellisuudessahan persut ovat Venäjän viides kolonna, vieläpä ohjelmallisesti sellainen. Homma-foorumilla on jokseenkin alusta asti nähty Venäjä potentiaalisena liittolaisena "turkkia ja tattaria", muslimia ja neekeriä vastaan. Suoranaiseksi omaksi kirjallisuudenlajikseen foorumilla ovat kehittyneet tunnustuskirjoitukset, joissa asianomainen mutkikkaasti julistaa Venäjän olevan aseveli taistelussa tummaihoisia ja muslimeja vastaan, mutta korostaa tämän olevan aivan eri asia kuin vasemmiston piirissä ilmenevä russofilia.

I verkligheten är sannfinnarna Rysslands femte kolonn, t o m programmatiskt så. På webbforumet Homma har Ryssland nästan från första början setts som en potentiell allierad mot "turken och tataren", muslimen och negern. Det finns t o m en egen genre av inlägg på forumet: bekännelseskrifter där författaren på ett invecklat sätt förklarar att Ryssland är en vapenbroder i kampen mot mörkhyade och muslimer men samtidigt framhäver att det här är en helt annan sak än den russofili som gör sig gällande inom vänstern.

Tässähän on tietysti kyse vain kasvukivuista, kun äärioikeisto on heittämässä menemään kaikki kansalliset piirteet ja mukautumassa kansainvälisyyteen. Kansainvälinen äärioikeisto on jo aikoja sitten hyväksynyt Putinin Venäjän strategiseksi liittolaisekseen. Esimerkiksi Suomen itsenäisyys on sille täysin yhdentekevä, ja niin on itse asiassa hommalaisillekin: sillä taholla on esitetty toivomuksia Suomen liittämisestä Venäjään, jotta Venäjän miehitysjoukot sitten tappaisivat suomenruotsalaiset ja muslimit. Pitää kai olla kiitollisia siitä, että Homman näppisaktivistit kuitenkin ovat liian laiskoja ja passiivisia vaivautuakseen itse panemaan toimeksi haaveittensa joukkomurhia ja haluavat Putinin hoitavan homman heidän puolestaan.

Det rör sig givetvis mest om växtvärk, då extremhögern håller på att slänga bort alla nationella drag och fogar sig i det internationella. Den internationella extremhögern har för länge sen accepterat Putin som en strategisk allierad. Finlands självständighet ger den fan i, och det gör i själva verket även hommagänget: på Homma har det framförts önskemål om att en rysk ockupationsarmé skulle inta Finland och ta kål på alla finlandssvenskar och muslimer. Man borde väl vara tacksam för att tangentbordsaktivisterna på forumet trots allt är för lata och passiva av sig för att själva verkställa de massmord de fantiserar om och hellre skulle se Putin ta hand om hela rubbet åt dem.

Jussi Halla-aho on itse näytellyt keskeistä roolia Suomen äärioikeiston muodonmuutoksessa mäenpääläis-seppolehtolaisesta isänmaallisesta venäläisvastaisuudesta kansainväliseen, avoimesti rasistiseen fasismiin. (Halla-ahon edustama rasismi perustuu yksityiskohtaisiin, USA:n nettiaktivisteilta lainattuihin rotuteorioihin, kun taas Seppo Lehdon ja Olavi Mäenpään aikakaudella rasismi oli osa fyysisen kovan miehen uhoa, fasismin kanssa enemmänkin flirttailtiin, ja tämän flirtinkin motivaatio tuli omasta isänmaallisesta historiastamme, jatkosodan saksalaisyhteistyöstä.) Samalla Halla-aho kuitenkin kokee itse olevansa kovasti Venäjä-kriittinen, tai hänelle on identiteettisyistä tärkeää pitää yllä mielikuvaa omasta Venäjä-kriittisyydestään. Sen verran vanhan koulukunnan äärioikeistolainen hänkin on. Tämä kuitenkin johtaa suorastaan hullunkurisiin seurauksiin, kun hän yrittää selittää, että hänen johtamansa äärioikeisto ei oikeasti ole putinistinen kaikista Venäjää myötäilevistä lausunnoista huolimatta.

Jussi Halla-aho har själv spelat en central roll i att förvandla den finska extremhögern, som tidigare, på Olavi Mäenpääs och Seppo Lehtos tid, satsade på traditionell antirysk fosterländskhet, till en internationellt influerad, öppet rasistisk och fascistisk rörelse. (Den rasism Halla-aho representerar härstammar från amerikanska webbsidor som främjar komplicerade rasteorier, medan den rasism Seppo Lehto och Olavi Mäenpää stod för snarast var en del av en fysiskt vältränad karls manliga skryt. I stället för öppen fascism flörtade de bara med nazismen, vilket främst motiverades med en hänvisning till vår egen patriotiska historia, till samarbetet med Tyskland under fortsättningskriget.) Samtidigt anser Halla-aho sig själv vara mycket kritiskt inställd till Ryssland, eller snarare vill han av identitetsskäl upprätthålla en sådan uppfattning. I den bemärkelsen är han en högerextremist av gamla skolan. Detta leder dock till i det närmaste komiska följder, när han försöker förklara, hur den av honom ledda högerextrema rörelsen trots alla Rysslandvänliga uttalanden egentligen inte är putinistisk.

Voi hyvinkin olla, että sitä mukaa kun äärioikeisto kokonaisuudessaan hyväksyy Putinin strategiseksi yhteistyökumppanikseen eikä sitä enää nolostella eikä peitellä, Halla-aho raivataan vuorostaan tieltä ja puoluejohtajaksi nostetaan joku avoimen venäläismielinen. Ehkä itse Johan Bäckman.

Utvecklingen kan mycket väl leda till att extremhögern helt öppet i sin helhet accepterar Putin som sin strategiske samarbetspartner. Då blir det slut med generat tvetydighet. Halla-aho, som på sin tid ledde ett maktövertagande i partiet, kommer då att kastas åt sidan och ersättas med någon öppen putinist - kanhända t o m självaste Johan Bäckman.