sunnuntai 19. helmikuuta 2017

Se isänmaallisin kieli - Det mest fosterländska språket

Sarjassamme "postmoderniksi on meininki mennyt" oheinen äärioikeiston propagandakuva:

För att demonstrera hur postmodernt det i dag går till inom extremhögern, se den här propagandabilden:
Tässähän on ilmeisesti kyse talvisodasta (joka suomeksi edelleenkin kirjoitetaan pienellä, kuten historiallisten tapahtumien nimet yleensäkin - jos ette pidä siitä, muuttakaa toki Venäjälle, missä isoja kirjaimia käytetään enemmän mielihalujenne mukaisesti). Mutta koska äärioikeistolaisilla on pakonomainen tarve tunkea englantia joka paikkaan, tässäkin on englanninkielinen iskulause, toki kirjoitettuna fraktuurakirjaimilla, joihin äärioikeisto on ihastunut niiden leimallisesti saksalaisen, eli natsistisen, maineen vuoksi. Natsi-Saksahan on ainoa Saksa, josta he mitään tietävät, ja saksan kieltä he eivät osaa, joten englanti saa kelvata. Päiväys on sentään kirjoitettu suomalaisen oikeinkirjoituksen mukaan, siis ei "November 30th 1939".

Det här hänvisar givetvis till vinterkriget (som på våra inhemska språk fortfarande skrivs med liten bokstav), men högerextremisterna vill ju använda så mycket engelska som de kan, så de har här ett engelskt slagord, låt vara skrivet med frakturbokstäver, som extremhögern är förtjust i p g a att den associerar dem med Tyskland, dvs nazisterna. Nazityskland är ju det enda Tyskland de vet något om, och eftersom de inte behärskar tyska nöjer de sig med engelska språket. Datumet är åtminstone skrivet enligt finsk rättskrivning, alltså inte som "November 30th 1939".

Mitä sitten itse talvisotaan tulee, juuri äärioikeiston riveissä - sekä Homma-foorumilla että äärioikeistolaisten blogeissa - on jo pitkään intoiltu Venäjästä liittolaisena ja julistettu, että talvisota taisteltiin väärää vihollista vastaan. Sen lisäksi tietysti äärioikeisto hyökkäilee jatkuvasti milloin mitäkin kotimaista vähemmistöryhmää vastaan. Toisin sanoen juuri talvisodan keskeiset opetukset he ovat unohtaneet, pitävätpä niitä jopa "vasemmistolaisuutena" ja "kommunismina".

Vad sen gäller själva vinterkriget är det precis inom extremhögern - både på diskussionsforumet Homma och i högerextrema bloggar - som man redan i åratal entusiasmerat sig över tanken att alliera sig med Ryssland och förkunnat att vinterkriget utkämpats mot fel fiende. Dessutom angriper extremhögern hela tiden den ena eller den andra inhemska minoriteten. Det är precis vinterkrigets viktigaste lärdomar högerextremisterna har glömt eller uppfattar som vänstervridning och kommunism.

Viime kädessä kyse siis on siitä, että niin talvisota, isänmaallisuus kuin suomen kielikin ovat tälle porukalle täysin merkityksettömiä iskusanoja, joita he käyttävät ainoastaan väkivaltarikollisen elämäntapansa perustelemiseen ja lainkuuliaisuuden halveksumiseen. On aivan turhanaikaista kuvitella, että heidän löpinässään suomalaisen kulttuurin pelastamisesta olisi yhtään mitään mieltä tai että se olisi reaktiota minkäänlaiseen oikeaan ongelmaan.

När allt kommer omkring är sålunda både vinterkriget, fosterlandet och finska språket för det här gänget bara tomma slagord som de motiverar sitt våldsbrottsliga leverne och sitt förakt för laglydighet med. Det är fåfängt att inbilla sig att deras svammel om att rädda den finska kulturen skulle ha någon djupare betydelse eller att deras framfart vore en reaktion på något verkligt problem i samhället.

Muistutan taas kerran, että äärioikeisto on pikemminkin luonut kuin parantanut ne ongelmat, joilla se on ratsastanut hallitusvaltaan saakka. Mikään ei uhannut suomalaista kulttuuria eikä historiatietoisuutta, päin vastoin esimerkiksi uudet historialliset oivallukset ja tiedot - vaikkapa Heikki Ylikankaan teokset Tampereen taistelusta ja Nurmijärven rosvoista - nousivat aina suurten mediakeskustelujen aiheiksi, ja suomalaisuuden sisällöstä ja uudelleenmäärittelystä väännettiin kättä paremmankin asian väärtillä innolla. Mutta kun äärioikeisto nousi hallitsemaan suomalaista julkista keskustelua, kaikki tällainen keskustelu siirtyi marginaaleihin.

Jag vill påpeka en gång till att extremhögern snarare skapat än botat de problem den utnyttjat till att tillskansa sig regeringsmakten. Finsk kultur och historiemedvetande var aldrig hotade, snarare tvärtom: nya insikter i finsk historia, t ex Heikki Ylikangas' böcker om Tammerfors under inbördeskriget eller om rövarligan i Nurmijärvi, blev alltid föremål för ivrigt meningsutbyte i medierna, och finskhetens innebörd och definition gav upphov till dispyter som kanhända varit värda en bättre sak. Men när extremhögern fick kontroll över finsk offentlig diskussion, hamnade all sådan diskussion i marginalerna.

Vastaavasti äärioikeisto kertoi karkeita valheita "laittomista"(ts. paperittomista) maahanmuuttajista, joilla ei ollut minkäänlaista relevanssia suomalaisessa yhteiskunnassa siihen aikaan. Suomalainen maahanmuuttopolitiikka ei ennen perussuomalaisten nousua ollut millään tavalla sallivaa - päin vastoin, länsinaapurin äärioikeistolaiset olivat sillä kannalla, että se kelpasi esikuvaksi heillekin - mutta ainakaan se ei ollut epäkäytännöllisellä tavalla epähumaania. 

På ett motsvarande sätt berättade extremhögern amsagor om "illegala", dvs. odokumenterade, invandrare - amsagor som inte hade någon relevans i vårt samhälle på den tiden. Det bedrevs aldrig någon särskilt slapp invandringspolitik i Finland, snarare tvärtom: extremhögern i Sverige såg oss som en förebild. Däremot var det ingen opraktiskt inhuman politik heller.

Sellaiset henkilöt, joita ei käytännön syistä ollut mahdollista palauttaa kotimaahansa, saivat oleskeluluvan toissijaisen humanitaarisen suojelun perusteella. Tässä oli kyse täysin käytännöllisestä toimesta: maassa syystä tai toisesta oleskelevat henkilöt, joita ei voi sieltä poistaa, on jollain tavalla sisällytettävä viranomaisten rulliin ja saatava lain piiriin ja valvottaviksi.

Personer som av praktiska skäl inte kunde återbördas till sitt hemland gavs uppehållstillstånd på grund av sekundärt humanitärt beskydd. Det här handlade om ren pragmatism: personer som av ett eller annat skäl vistas i landet och inte kan utvisas bör på något sätt inkluderas i myndigheternas rullor och ges laglig status, så att lagens väktare kan ha tillsyn över dem.

Äärioikeiston mielestä sitä vastoin "laittomat maahanmuuttajat" on pyrittävä tieten tahtoen jättämään laittomiksi. Tämä tarkoittaa, että maahan on äärioikeiston mieliksi väen vängällä luotava paperittomien ja lakia piileksivien maahanmuuttajien varjoarmeija. Tällaisesta tulee mieleen uskonnollisten ääriryhmien tapa vaatia kiellettäviksi sekä abortteja että ehkäisyä - sen sijaan että mentäisiin pragmaattisesti pienimmän pahan kautta, pyritään lähinnä sadistisesti maksimoimaan ikävyydet.

Extremhögern tycker däremot att "illegala invandrare" av principskäl måste lämnas utanför lagen. Alltså: för att göra extremhögern till lags måste man avsiktligt skapa en skuggarmé av odokumenterade invandrare som drar sig undan lagen. Det här påminner om hur vissa religiösa extremister bekämpar både abort och preventivmedel - i stället för att pragmatiskt föredra ett mindre ont försöker man snarast på ett sadistiskt sätt maximera ohyggligheterna.

Itse asiassa tämänkin voi tulkita tahallisen pahantahtoisena natsi-Saksan jäljittelynä. Ensin maahanmuuttajat ajetaan väkisin yhteiskunnan ulkopuolelle, eikä heitä saa käytännöllistä järkeä osoittaen ottaa osaksi yhteiskuntaa ja yhteiskunnan valvontaan, koska se olisi "hyysäämistä". Näin heistä saadaan lainsuojattomia. Sen jälkeen he aiheuttavat kaikenlaisia ongelmia mm. varastamalla nälkäänsä. Sitten alkavat ihan sivistyneet mainstream-ihmisetkin jo puhua kaasukammioiden tai eutanasiaruiskeiden puolesta. Sen jälkeen ruiskeita aletaan antaa myös kotimaisille vammaisille ym. Näinhän se kävi viimeksikin. Eivätkä jäljet suomalaista pelota.

Det här kan faktiskt också tolkas som medvetet elakartad imitering av Nazityskland. Till att börja med utesluts invandrarna, och de får inte upptas i samhället och underkastas samhällets kontroll hur praktiskt och förnuftigt det än vore - "vi fjäskar inte för några svartskallar". Så här blir de fredlösa, och sen blir det bråk när de t ex börjar stjäla mat för att inte svälta. Därefter kommer bildade mainstreammänniskor att förespråka gaskamrar och eutanasisprutor, och följande steg är att även inhemska handikappade osv får var sin spruta. Så gick det förra gången också. Och spåren förskräcker inte den orädde finnen.

Jotkut yllä olevaa kuvaa kommentoineet ovat sanoneet että englanninkielinen iskulause olisi jonkin ulkomaisen rasistiryhmän valmista clip art -tavaraa, koska rikollisen alaluokan englannin taito ei riitä edes noin lyhyen iskulauseen muotoiluun oikein. Olen eri mieltä. Mika Mölsän muutaman vuoden takainen erinomainen reportaasikirja prosenttijengeistä sisälsi kiintoisia otteita kyseisten jengien säännöistä, joissa selkeäsanaisesti korostettiin, että jos englanti ei suju kerhoihin liityttäessä, sen kertaaminen on aloitettava viipymättä, tai muuten ei kunnian kukko laula.

En del av de som kommenterat bilden ovan har påstått att det engelska slagordet är färdigskriven clip art från någon utländsk rasistsajt och att vår kriminella underklass inte förfogar över tillräckliga kunskaper i engelska för att riktigt formulera ens ett så kort slagord. Jag delar inte åsikten. För ett par år sedan gav journalisten Mika Mölsä ut en utmärkt reportagebok om enprocentsgäng som även innehöll intressanta utdrag ur gängreglerna. I dem stod det klara bud om att den gängmedlem som inte talar engelska vid gänganslutningen genast måste ta itu med att lära sig språket om han vill stanna med.

Toisin sanoen se ammattirikollisten alakulttuuri, johon maahanmuuttokriittisten piirien alaluokkainen osa kuuluu, toimii ennen muuta englanninkielistymisen pioneerina Suomessa ja suuntautuu globaaleihin, englanninkielisiin rikollispiireihin. Käsitys suomalaisesta rikollisesta nukkavieruna, kielitaidottomana laitapuolen kulkijana ilman yhteyksiä ulkomaille ei ole aikoihin pitänyt paikkaansa, jos koskaan. Suomalainen rikollinen on fyysisesti voimakas mies salilla treenattuine lihaksineen, hän puhuu sujuvasti englantia ja hän on omaksunut ulkomailta sikäläisten esikuviensa väkivaltaisuuden ja säälimättömyyden.

Den yrkesbrottsliga subkultur som den invandrarkritiska rörelsens underklass hör hemma i uträttar sålunda pionjärsarbete för att främja engelska språkets frammarsch i Finland och orienterar sig till globala, engelsktalande kriminella kretsar. Uppfattningen om den finske brottslingen som en sjabbig marginalmänniska utan språkkunskaper har överlevt sig, om den någonsin varit sann. Den finske brottslingen är en fysiskt stark man med sina gympasalstränade muskler, han talar flytande engelska och har anammat från utlandet sina förebilders våldsamma och obarmhärtiga attityder.

Rikollispiireissä toki rasismi on ainoastaan pintakuorrutusta. Rasistisella uholla huijataan keskiluokkaisia äärioikeistolaisia rikollisen hyväksikäytettäviksi kavereiksi, esimerkiksi huumemuuleiksi. Samoin sillä värvätään nuoria natsismille persoja sällejä mukaan rikollispiireihin - 90-luvun Joensuun skininuorukaiset päätyivät yleensä ammattirikollisiksi ja/tai narkomaaneiksi. Ja kun maahanmuuttaja, tummaihoinen tms. haluaa mukaan rikollisporukkaan, hänen kanttiaan koetellaan rasistista läppää heittämällä. Jos kantti kestää, hän pääsee jengiin täysivaltaisena mukaan. 

I kriminella kretsar är rasismen givetvis bara glasyr på ytan. Med rasistiska fraser lurar brottslingar högerextremt lagda medelklassmänniskor till att bli deras "kompisar" som de kan utnyttja t ex som knarkmulor. På ett liknande sätt är rasism ett sätt att rekrytera unga killar med förkärlek för nazism till att bli kriminella - skinnskallarna som gjorde staden Joensuu beryktad på nittitalet slutade som knarkare och/eller yrkesbrottslingar. Och när en invandrare eller en svarthyad kille vill bli medlem i ett kriminellt gäng, kommer de andra att irritera honom med rasistiska insinuationer för att sätta honom på prov. Om nerverna och behärskningen inte sviker ska han bli fullvärdig medlem i gänget.

Monethan ovat tunnetusti päässeet. Ihan kotimaisten rikollisjengien oikeudenkäynneissä syytettyjen joukossa saattaa nykyään vilahdella esim. persialaisen oloisia nimiä umpisuomalaisten rinnalla. Vuosia sitten erään prätkäjengin kovimpien kundien joukossa olivat eräät nimestään päätellen ranskankielisestä Pohjois-Afrikasta saapuneet veljekset, joista jengin hengailijajäsenten nettifoorumeilla puhuttiin tavattoman arvostavasti, koska nämä miehet noudattivat tuon alakulttuurin ihmisihannetta niin viimeisen päälle olemalla kovia, rohkeita, väkivaltaan valmiita, fyysisesti voimakkaita ja jengin jäseninä lojaaleja.

Som bekant har många blivit det. I nyheter om rättegångar mot inhemska kriminella gäng kan man bland de åtalade hitta t ex persiska namn bredvid rent finska. För ett antal år sen var det två bröder som av namnet att döma var hemma från fransktalande Nordafrika som blev beryktade tuffingar i ett hojgäng: de som beundrade gänget skrev i mycket uppskattande ton om dessa killar på sina webbfora, ty de uppfyllde människoidealet i subkulturen genom att vara tuffa, oförvägna, beredda att ta till våld, fysiskt starka och lojala som gängmedlemmar.

Äärioikeiston läheisyyttä ammatti- ja taparikollisiin piireihin korostaa se, että kyseisiä kesyttömiä veljeksiä Jussi Halla-ahon vieraskirjassa puolusteltiin erityisesti mainitsemalla heidän saapuneen Suomeen ala-aste- tai viimeistään yläasteikäisinä. Jos kyseessä olisi - esimerkiksi - turkkilaistaustainen vihreä poliitikko, tuollainen maahantulleisuusikä ei maahanmuuttokriitikkopiireissä takuulla vapauttaisi häntä islamisaatio- ym. syytöksistä. Mutta ilmeisesti prätkäjengiin sosiaalistuminen tekee maahanmuuttajasta "yhden meikäläisistä" rasistienkin silmissä.

Att extremhögern står yrkesbrottslingarna nära illustreras av att en besökare på extremhögerledaren Jussi Halla-ahos gästbok på webben tog bröderna i försvar och framhävde att de bara varit i lågstadie- eller kanske i högstadieåldern när de kommit till Finland. Skulle det röra sig om - t ex - en grön politiker med turkiska rötter, så skulle det inte frita honom från beskyllningar om islamisering osv. att han hade anlänt till Finland i den åldern. Men tydligen är den utlänning som "integrerats" i ett hojgäng "en av oss", om man frågar rasister.

Prätkäporukat saattavat harrastaa rasistista uhopuhetta, mutta toisaalta on selvää, että niissä on mahdollista ansioitua arvostetuksi mieheksi jengin ihmisihanteet täyttämällä, vaikka olisi maahanmuuttajakin. Voi jopa olla, että prätkäporukan jäsenenä maahanmuuttajalla on paremmat mahdollisuudet nousta ansioillaan arvostettuun asemaan kuin valtavirran työelämässä. Prätkäjengissä kukaan ei nimittäin kysele, onko pomoportaaseen noussut maahanmuuttaja jokin kiintiöneekeri. Siellä tehdään, mitä pomo käskee, vaikka pomon iho olisi minkä värinen.

I ett hojgäng råder det visserligen inte något förbud mot rasistiskt skitprat, men å andra sidan är det klart att gänget erbjuder möjligheter att stiga i graderna för den som är duglig och beredd att göra så, oberoende av om han är invandrare eller inte. Det är till och med tänkbart att hojgäng erbjuder invandrare bättre chanser att bli uppskattade och framgångsrika än arbetslivet i samhällets huvudfåra. I hojgänget frågar ingen, om den invandrare som är höjdare i gänget blivit det genom något kvotsystem. Där gör man vad ledaren säger oberoende av ledarens hudfärg.